artykuł nr 1

Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr 24/IV/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 kwietnia 2004r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w 2003 r.

 

 Działając na podstawie ar:. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2003 rok w brzmieniu jak załącznik nr l do nin. uchwały

 

Rada Miejska w Cieszanowie  u d z i e l a absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.