artykuł nr 1

Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 23/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004r.

 

w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. póz. 1591 z późn. zm./, art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych / Dz. U. Nr 71, poz. 734 oraz art. 69, pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 listopada 2003r. / Dz. U. Nr 203, poz. 1966 / o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia co następuje:


§1

 Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych w związku z czym wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 200 1 r. o dodatkach mieszkaniowych / Dz. U. Nr 71. poz. 734 z późn. zm. / nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

§4

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.