artykuł nr 1

Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

 

  Uchwała Nr 22/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004r.

 

 

w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

 Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1593 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§1

Ustala się 6 - cio osobową liczbę członków komisji dyscyplinarnej II instancji.

§2

Wybiera się następujących członków komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej
w sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie:

1. Wanda Komosińska

2. Edward Batycki

3. Józef Pietruch

4. Janusz Mazurek

5. Marian Pachołek

6. Janusz Cencora.

 

§3

Mandaty członków komisji obowiązują do końca kadencji Rady.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.