artykuł nr 1

Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 19/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004r.

 

w sprawie: zmian Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie

 

Na podstawie art. 3 ust. 1. art. 18 ust. 2 pkt 1. art. 22 ust. l i 2. art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142. poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje

 

§1

Zmienia się Statut Miasta i Gminy w Cieszanowie stanowiący załącznik do uchwały Nr 22/III/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 3l grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

poprzez dodanie w § l1a w brzmieniu:

"1. Pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem pracowników. których status praw m określają odrębne przepisy - są pracownikami samorządowymi.

2. Pracownicy urzędu zatrudniani są na podstawie mianowania na stanowiskach:

a) kierowników

b) inspektorów."

§2

Wykonanie uchwal} powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.