artykuł nr 1

Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 18/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Działając na podstawie art. l pkt 3, art. 20 ust.2 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr. 142, poz 1593, oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 61, póz. 708 / w związku
z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póżn zm./, uchwala się co następuje :

 

§1

Niniejsza uchwała dotyczy ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w l kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Cieszanów:

 

 1. Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie

 2. Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie

 3. Zespół Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu

 4. Szkoła Podstawowa w Niemstowie

 5.   Szkoła Podstawowa im. Józefa Ważnego w Kowalówce

 6.   Szkoła Podstawowa w Nowym Siole

 7.   Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej w Chotylubiu

 8.   Samorządowe Przedszkole w Cieszanowie

 9.   Samorządowe Przedszkole w Dachnowie

10.  Miejsko - Gminny Zespół Ekonomiczny Szkól w Cieszanowie.

11.  Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego w Cieszanowie

12.  Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 600 zł.

 

§3

Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 4,50 zł.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1.

§5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§6

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 2/1/2001 z dnia 17 stycznia 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Cieszanów.

 

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.