artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 36/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

UCHWAŁA Nr 36/VI/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 25 czerwca 2004r.

 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Cieszanów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości: Polanka Horyniecka

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 13 póz 74 z 1996 r. tekst jednolity z póz. zm./ oraz art. 13 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /Dz. U. Nr 46 póz. 543 z 2000 r. z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala :

§ l

Przejąć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w  Rzeszowie nieruchomość gruntową /droga/położona :

 

l. Obręb Polanka Horyniecka - dz. nr 4472/3 o pow. 0,0175 ha

 

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Cieszanowie.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.