artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie.

ZARZĄDZENIE NR 49/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 14 maja 2021 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza co następuje :

§ 1

 Ogłasza się konkurs na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 2

 W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową
w składzie :

 1)   Andrzej Szymanowski -  przewodniczący komisji
 2) Anna Stanowska  – zastępca przewodniczącego
 3)   Monika Godowska -  członek Komisji

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.05.2021r.