artykuł nr 36

Uchwała Nr XXVIII/227/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr XXVIII/227/2020

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 sierpnia 2020r.

 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno – organizacyjnej,
finansowo - księgowej oraz kadrowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów

 

Na podstawie art. 10a, art.10b i art.40 ust. 2ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

Z dniem 1 września 2020r. wprowadza się wspólną obsługę administracyjno – organizacyjną,  finansowo – księgową oraz kadrową dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów:

 1. Szkoła Podstawowa im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich
  w Cieszanowie, Nowe Sioło ul. Mickiewicza 73, 37-611 Cieszanów
 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Moralewicz w Dachnowieul. Jarosławska 2,
  37-611 Cieszanów
 3. Publiczne Przedszkole w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 1, 37-611 Cieszanów,
  z Punktem Przedszkolnym w Kowalówce, Kowalówka 7, 37-611 Cieszanów

 

§2

Ustanawia się Biuro Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie jako jednostkę obsługującą, natomiast jednostkami obsługiwanymi będą jednostki organizacyjne Gminy Cieszanów wymienione w § 1.

§3

Traci moc uchwała Nr XXI/175/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowiez dnia 28 lutego 2020r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno – organizacyjnej, finansowo - księgowejoraz kadrowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

Załączniki:
skan dokumentu307 KB
artykuł nr 37

Uchwała Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr XXVIII/226/2020

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 sierpnia 2020r.

 

w sprawie zmiany Statutu Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10a, art. 10b ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 869 ze zm.)

 

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

W załączniku do Uchwały Nr XIX/152/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie nadania Statutu Biura Obsługi Ekonomicznej
w Cieszanowie wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. W §2, ust.1, pkt 1:
 • treść lit. „c”, w brzmieniu: „Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Lublińcu, Nowy Lubliniec 75, 37-611 Cieszanów” zastępuje się treścią: „Publiczne Przedszkole w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 1, 37-611 Cieszanów, z Punktem Przedszkolnym w Kowalówce, Kowalówka 7,37-611 Cieszanów”,
 • usuwa się literę „d”.
 1. W §2, ust.1, pkt 2,treść lit. „c”,w brzmieniu:„Zespół Szkolno – Przedszkolny
  w Kowalówce, Kowalówka 20, 37-611 Cieszanów”, zastępuje się treścią
  „Publiczne Przedszkole w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 1, 37-611 Cieszanów,
  z Punktem Przedszkolnym w Kowalówce, Kowalówka 7, 37-611 Cieszanów”

 

 1.  

Pozostała treść Statutu nie ulega zmianie.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów,
a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

 

Załączniki:
skan dokumentu290 KB
artykuł nr 38

Uchwała Nr XXVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Załączniki:
skan dokumentuMB
artykuł nr 39

Uchwała Nr XXVIII/224/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Załączniki:
skan dokumentuMB
artykuł nr 40

Uchwała Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Załączniki:
skan dokumentu965 KB