artykuł nr 31

Uchwała Nr XXIX/232/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 września 2020 roku

artykuł nr 32

Uchwała Nr XXVIII/231/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr XXVIII/231/2020

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 sierpnia 2020r.

 

w sprawie braku sprzeciwu do Uchwały Nr VIII/39/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku

 

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

 

§1. Nie wnosi się sprzeciwu do Uchwały Nr VIII/39/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

 

Załączniki:
skan dokumentu187 KB
artykuł nr 33

Uchwała Nr XXVIII/230/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr XXVIII/230/2020

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszanów
na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa z podziałem na jego rodzaje w następującej wysokości:

 

  1. Benzyna –4,36zł/l

 

  1. Olej napędowy – 4,36zł/l;

 

  1. Gaz LPG – 1,94 zł/l.

 

§ 2. Ustalona średnia cena jednostki paliwa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

 

Załączniki:
skan dokumentu205 KB
artykuł nr 34

Uchwała Nr XXVIII/229/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Załączniki:
skan dokumentuMB
artykuł nr 35

Uchwała Nr XXVIII/228/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Załączniki:
skan dokumentuMB