artykuł nr 1

Protokół nr XXIX/2020 z dnia 25 września 2020

Protokół nr XXIX/2020

z odbytej w dniu 25 września2020 roku o godz. 1000

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXIXSESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło15Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

Ad. I pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXIX Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości- lista obecności stanowi załącznik nr 2.Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w obradach uczestniczy 15 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały:

 • w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za I półrocze 2020r.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
  za I półrocze 2020 r.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie za I półrocze 2020 r.
 • Informacja o działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie za 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”,
 2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031,
 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok,
 4. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 15radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. I. pkt. 3

 

  Przewodniczący Adam Zaborniakpoinformował radnych, iż protokół XXVIIIbył wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXVIII Sesji został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radny, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

  Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

  Ad. III.Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej 
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 5do protokołu.

 

  Ad. IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za
I półrocze 2020r.

 

  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

  Ad. V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie za I półrocze 2020 r.

 

  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

  Ad. VI.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie za I półrocze 2020 r.

 

  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

  Ad. VII. Informacja o działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie za 2019 rok.

 

  Głos zabrała radna Barbara Dragan, która zwracając się do Prezesa ZUK Cieszanów
powiedziała, iż z danych przekazanych radnym wynika, że dział woda i ścieki zakończyły rok 2019 na plusie, natomiast odśnieżanie i wykaszanie oraz sprzątanie miasta i utrzymanie cmentarzy na minusie, radna zapytała kto płaci za utrzymanie czystości i skąd takie wysokie koszty ogólnozakładowe.

  Odpowiadając Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie Janusz Mazurek powiedział, iż rok 2019 był rokiem szczególnym, gdyż kończyła się jedna inwestycja - budowa PSZOK oraz zaczynała się nowa inwestycja tj. budowa kanalizacji na ulicy Kościuszki w Cieszanowie. Mówca dodał, iż to, że rok zamknął się na minusie spowodowane jest min. wzrostem cen na wysypisku w Młynach oraz wzrostem płacy minimalnej. Kontynuując Prezes powiedział iż Spółka już nie sprząta miasta teraz odpowiada za to Zarząd Dróg Gminnych w Cieszanowie,ale Spółka wywozi odpady ze wszystkich cmentarzy.

  Kolejno głos zabrał radny Michał Świtalski, który zwracając się do Prezesa ZOG Cieszanów zapytał czy w 2019 roku działała tyrolka na kąpielisku i czy przyniosła zyski. Mówca zauważył także że na pierwszej stronie sprawozdania Spółki ZUK Cieszanów jest błąd, gdyż powinien być zapis przychody a nie dochody.

  Odpowiadając Szymon Kuzyk Prezes Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie powiedział, iż tyrolka działała w ubiegłym roku, ale dużych dochodów nie przyniosła ze względu na kiepską pogodę.

  Anna Stanowska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów potwierdziła, iż zapis dochody w sprawozdaniu ZUK Cieszanów jest to błąd i powinien być zapis przychody.

  Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

  Ad. VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”-
  załącznik nr 10 do protokołu – uchwała Nr XXIX/232/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny zabierając głos powiedział, iż przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE” to długotrwały proces i trwał  ok. 1 roku. Mówca dodał, iż na tym obszarze planuje się poszerzenie terenów istniejącego cmentarza oraz zostały uregulowane kwestie usługzwiązanych ze sportem i rekreację, parkingami oraz terenami rolnymi
i zielonymi.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału wgłosowaniu wradzie ani wkomisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 11do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031- załącznik nr 12 do protokołu – uchwała Nr XXIX/233/2020.

 

  Burmistrz powiedział, iż w projekcie uchwały jest poprawiona nazwa zadania inwestycyjnego tj. „Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG Cieszanów”, gdyż wcześniej był błędny zapis oraz dodanie nowego zadani pn. „Planeta technologii XXI wieku” czyli budowa biblioteki wraz z salą gimnastyczną przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Siole.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 13do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok- załącznik nr 14 do protokołu – uchwała Nr XXIX/234/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadwornyprzedstawił projekt uchwały.

  Kolejno Burmistrz Zdzisław Zadworny zaapelował do mieszkańców o udział w spisie rolnym. Mówca dodał, iż termin spisu rolnego jest do końca listopada.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.  

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 15do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023- załącznik nr16 do protokołu – uchwała Nr XXIX/235/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 17do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniakpoinformował zebranych, iż w dniu
27.08.2020r. oraz 10.09.2020r. skarżąca, której skarga była rozpatrywana w dniu 28 grudnia 2018 roku na Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie wniosła ponowienie skargi. Mówca poinformował, iż treść ponowień skargi radni otrzymali. Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniak odczytał treść art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. Mówca dodał, iż rozpatrzona skarga została uznana przez Radę jako bezzasadna, a ponowienie skargi nie wnosi nowych okoliczności.

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeprowadził głosowanie i stwierdził,
iż w głosowaniu: „za” – 14 radnych, „przeciw” – 0 radnych , „wstrzymał się” – 0 radnych (salę obrad opuścił Wiceprzewodniczący Marian Ciepły, głosowało 14 radnych), Rada Miejska w Cieszanowie podtrzymała swoje stanowisko uznając, że skarga jest bezzasadna, a ponowienie skargi nie wniosło nowych okoliczności. W aktach sprawy zostanie naniesiona adnotacja „bez zawiadamiania skarżącego” zgodnie z art. 239 § 1 KPA.

 

Ad. VII.  Interpelacje i zapytania radnych.

 

  Interpelacji nie zgłoszono.

   

Ad. VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. IX. Wolne wnioski i informacje.

 

  Głos zabrał Marcin Piotrowski radny Rady Powiatu w Lubaczowie, który poruszył temat ostatnich zmian w Zarządzie Powiatu Lubaczowskiego oraz wyboru Wicestarosty, który ostatecznie nie został wybrany. Mówca poinformował także, że na sesji Rady Powiatu nie uwzględniono petycji mieszkańców Niemstowa o budowę chodnika. Marcin Piotrowski kontynuując powiedział, iż teraz w Zarządzie Powiatu Lubaczowskiego jest dwoje radnych
z gminy Cieszanów i może się coś zmieni odnośnie remontu i budowy dróg i chodników na terenie gminy Cieszanów. Zaapelował o rozmowy z radnymi powiatowymi o potrzebach remontów i budowy dróg i chodników w poszczególnych miejscowościach w gminie Cieszanów.

  Burmistrz Zdzisław Zadwornyporuszył temat artykułu w gazetce parafialnej dotyczący Ciesz Fanów Festiwal oraz działalności Centrum Kultury Sportu w Cieszanowie. Mówca zaznaczył, iż w gazetce zostało zawarte kłamstwo, a mianowicie chodzi o zapis „Dyrektor CKiS doprowadziła do bankructwa”.

  Radny Zdzisław Kociołek zgłosił wniosek o naprawę zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową w kierunku Nowego Sioła.

  Radny Kazimierz Wolanin zapytał o obiecaną kostkę z powiatu lubaczowskiego na remont chodnika na ulicy Skorupki w Cieszanowie.

  Odpowiadając Burmistrz powiedział iż w najbliższym czasie będzie ta kostka przywieziona i zostanie to zlecone Zarządowi Dróg Gminnych w Cieszanowie do wykonania.

 

Ad. X. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1120.

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska

 

 

Załączniki:
skan dokumentuMB
artykuł nr 2

Protokół nr XXVIII/2020 z dnia 28 sierpnia 2020

Protokół nr XXVIII/2020

z odbytej w dniu 28 sierpnia2020 roku o godz. 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXVIIISESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło15Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Andrzej Szymanowski – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

Ad. I pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości- lista obecności stanowi załącznik nr 2.Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w obradach uczestniczy 15 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:

 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszanów na rok szkolny 2020/2021,
 • w sprawie braku sprzeciwu do Uchwały Nr VIII/39/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVI oraz XXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.
 • Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
 2. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
 3. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cieszanów,
 4. w sprawie zmiany Statutu Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
 5. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno – organizacyjnej, finansowo – księgowej oraz kadrowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów
 6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031,
 7. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok,
 8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszanów na rok szkolny 2020/2021,
 9. w sprawie braku sprzeciwu do Uchwały Nr VIII/39/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 15radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. I. pkt. 3

 

  Przewodniczący Adam Zaborniakpoinformował radnych, iż protokół XXVIbył wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXVI Sesji został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radny, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniakpoinformował radnych, iż protokół XXVII był wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXVII Sesji został przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 2 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

  Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

  Ad. III.Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej 
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 6do protokołu.

 

 

 

Ad. IV. Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.

 

  Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. V. Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.

 

  Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. VI. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023- załącznik nr 9 do protokołu – uchwała Nr XXVIII/223/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny zabierając głos powiedział, iż program „Posiłek w szkole i w domujest przyjmowany na 4 lata, jest to kontynuacja wcześniejszego, który się skończył.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału wgłosowaniu wradzie ani wkomisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 10do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji- załącznik nr 11 do protokołu – uchwała Nr XXVIII/224/2020.

 

  Burmistrz powiedział, iż projekt uchwały uściśla wzory dokumentów dla podmiotów prowadzonych przez Stowarzyszenie Cieszanów.pl do złożenia wniosku o dotację.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 12do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cieszanów- załącznik nr 13 do protokołu – uchwała Nr XXVIII/225/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż projekt uchwały wynika ze zmian wprowadzonych przez gminę tj. gmina nie pobiera opłat za odpady komunalne od innych podmiotów, one muszą same zawrzeć umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 14do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmiany Statutu Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie- załącznik nr15 do protokołu – uchwała Nr XXVIII/226/2020.

 

  Głos zabrał Burmistrz Zdzisław Zadworny, który powiedział, iż po reorganizacji placówek oświatowych przed 1 września należy zaktualizować wykaz jednostek obsługiwanych przez Biuro Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 16do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno – organizacyjnej, finansowo – księgowej oraz kadrowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów- załącznik nr 17 do protokołu – uchwała Nr XXVIII/227/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 18do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031- załącznik nr 19 do protokołu – uchwała Nr XXVIII/228/2020.

 

Głos zabrał Burmistrz, który powiedział, iż wieloletnia prognoza finansowa została zaktualizowana o przyznane środki finansowe na zadania bieżące i inwestycyjne w 2020 roku, wprowadzono zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia „Budowa pasywnego budynku administracyjnego” oraz wprowadzono zmianę dodając nowe przedsięwzięcie „Budowa budynku biblioteki wraz z zapleczem i halą sportową w Nowym Siole.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 20do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok- załącznik nr 21 do protokołu – uchwała Nr XXVIII/229/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadwornyprzedstawił projekt uchwały.

  Radny Wiesław Kossak zwrócił uwagę na błąd w  2 ust. 1 pkt. 3 w projekcie uchwały, powinien być zapis ul. Leśna a nie ul. Czereśnie.

  Odpowiadając Burmistrz powiedział, iż błąd zostanie poprawiony.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 22do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszanów na rok szkolny 2020/2021- załącznik nr 23 do protokołu – uchwała Nr XXVIII/230/2020.

   

  Burmistrz uzasadniając projekt uchwały powiedział, iż jest to ustalenie średniej ceny jednostki paliwa za dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły na podstawie podpisanej umowy przez rodziców, którzy we własnym zakresie dowożą swoje dzieci.

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Następnie Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 24do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie braku sprzeciwu do Uchwały Nr VIII/39/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku- załącznik nr 25 do protokołu – uchwała Nr XXVIII/231/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż zmiana statutu związana jest
z przestąpieniem Powiatu Lubaczowskiego do Związku „Ziemia Lubaczowska”.

    Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 26do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniakpoinformował zebranych, iż w dniu
5.06.2020r.; 19.06.2020r.; 3.07.2020r.; 17.07.2020r. 31.07.2020r. oraz 13.08.2020r. skarżąca, której skarga była rozpatrywana w dniu 28 grudnia 2018 roku na Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie wniosła ponowienie skargi. Mówca poinformował, iż treść ponowień skargi radni otrzymali. Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniak odczytał treść art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. Mówca dodał, iż rozpatrzona skarga została uznana przez Radę jako bezzasadna, a ponowienie skargi nie wnosi nowych okoliczności.

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeprowadził głosowanie i stwierdził,
iż w głosowaniu: „za” – 15 radnych, „przeciw” – 0 radnych , „wstrzymał się” – 0 radnych, Rada Miejska w Cieszanowie podtrzymała swoje stanowisko uznając, że skarga jest bezzasadna,
a ponowienie skargi nie wniosło nowych okoliczności. W aktach sprawy zostanie naniesiona adnotacja „bez zawiadamiania skarżącego” zgodnie z art. 239 § 1 KPA.

 

Ad. VII.  Interpelacje i zapytania radnych.

 

  Interpelacji nie zgłoszono.

   

Ad. VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. IX. Wolne wnioski i informacje.

 

  Radny Wiesław Kossak podziękował za pomoc finansową przy organizacji 100-lecia powstania osady Czereśnie.

  Kolejno Tadeusz Kołodziej Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowy Lubliniec podziękował ze wyremontowany odcinek drogi. Następnie poruszył temat mieszkańca osiedla, który zasypał rów i teraz woda cofa się mieszkańcom do piwnic.

  Odpowiadając Burmistrz powiedział, iż ten mieszkaniec wykupił na własność rów, ale będzie trzeba z nim porozmawiać, gdyż nie może on blokować przepływu wody przez rów. Burmistrz poruszył także temat remontu drogi Kopki – Cieszanów.

  Przewodniczący Rady Adam Zaborniak zawnioskował o wykoszenie rowu przy drodze Chotylub – Dąbrówka.

  Radny Michał Świtalski poinformował zebranych o projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

  Odpowiadając Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż wie o tym projekcie i gmina Cieszanów przystąpi do niego, a już wcześniej Burmistrz planował postawienie takiego masztu.

  Radny Kazimierz Wolanin zapytał jaki był koszt 1 km nakładki na drodze Kowalówka – Lubliniec.

  Burmistrz odnosząc się do pytania powiedział, iż zależy to od jakości drogi, ale 1 km na drodze Kowalówka – Lubliniec kosztował ok. 250 tys. zł. Mówca dodał, iż ten rok jest taki, w ubiegłym roku było znacznie drożej.

 

 

 

Ad. X. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1335.

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska

Załączniki:
skan dokumentuMB
artykuł nr 3

Protokół nr XXVII/2020 z dnia 24 lipca 2020

Protokół nr XXVII/2020

z odbytej w dniu 24 lipca2020 roku o godz. 1030

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXVIISESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło9Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

Ad. I pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXVII Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości- lista obecności stanowi załącznik nr 2.Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w obradach uczestniczy 9 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały:

 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwałypod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 9 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie
 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok,
 3. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 9radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

Ad. II. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie - załącznik nr 3 do protokołu – uchwała Nr XXVII/220/2020.

 

  Głos zabrał Burmistrz Zdzisław Zadworny, który powiedział, iż podjęcie projektu uchwały jest niezbędne do funkcjonowania cieszanowskiego kąpieliska w miesiącu sierpniu.  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału wgłosowaniu wradzie ani wkomisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 9 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 4do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok- załącznik nr 5 do protokołu – uchwała Nr XXVII/221/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 9 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 6do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów- załącznik nr 7 do protokołu – uchwała Nr XXVII/222/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.  

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 9 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 8do protokołu.

 

Ad. III  Interpelacje i zapytania radnych.

 

  Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja.

  Radny Kazimierz Wolaninponownie zgłosił konieczność remontu drogi koło Pana Tkaczyka.

  Odpowiadając Zdzisław Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów powiedział, iż droga ta jest zgłoszona do programu powodziówek, a w budżecie gminy na dzień dzisiejszy nie ma takich środków, ona zostanie poprawiona, ale remont będzie wykonany ze środków z powodziówek.

   

Ad. IV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. V. Wolne wnioski i informacje.

W tym punkcie Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów poinformował radnych, iż prowadzone są rozmowy o odkupieniu działki koło działki urzędu, na której będzie budowany budynek urzędu, zakupiona działka przeznaczona byłaby na parking. 

Ad. VI. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1055.

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska

 

 

Załączniki:
skan dokumentuMB
artykuł nr 4

Protokół nr XXVI/2020 z dnia 30 czerwca 2020

Protokół nr XXVI/2020

z odbytej w dniu 30 czerwca2020 roku o godz. 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXVISESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło14Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

Ad. I pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXVI Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości- lista obecności stanowi załącznik nr 2.Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w obradach uczestniczy 14 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów,
 • w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Cieszanowie i objęcie nowych udziałów przez Gminę Cieszanów.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Przygotowanie gminy do sezonu wypoczynku wakacyjno-letniego dzieci
  i młodzieży.
 • Raport o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2019.
 1. przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2019,
 2. debata nad raportem o stanie gminy,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.
 • Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2019 rok.
 1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cieszanów za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
 3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Cieszanów,
 4. podjęcie uchwały
 5. zapoznanie się z wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej,
 6. zapoznanie się z opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
  o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów absolutorium za 2019 rok,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym,
 2. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez Gminę Cieszanów,
 3. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Cieszanów,
 4. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszanów i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku,
 5. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/71/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Cieszanów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 6. w sprawie emisji obligacji
 7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031,
 8. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów,
 10. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Zakład Usług KomunalnychSp. z o.o. w Cieszanowie i objęcie nowych udziałów przez Gminę Cieszanów.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 14radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

  Kolejno Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak złożyli Lesławowi Ciechanowskiemu w związku z zakończeniem służby na stanowiskuKierownika Posterunku Policji w Cieszanowie oraz przejściem na emeryturę podziękowanie za długoletnią sumienną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Zdzisław Zadworny oraz Adam Zaborniak wręczyli pamiątkowy grawer.

 

  Lesław Ciechanowski zabierając głos podziękował za bardzo dobrą współpracę.

 

 

 

Ad. I. pkt. 3

 

  Przewodniczący Adam Zaborniakpoinformował radnych, iż protokół XXVbył wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXV Sesji został przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radny, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

  Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

  Ad. III.Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej 
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 5do protokołu.

 

Ad. IV. Przygotowanie gminy do sezonu wypoczynku wakacyjno-letniego dzieci i młodzieży.

 

  Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. V. Raport o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2019.

 

Ad. 1. Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2019.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów przedstawił Radzie Miejskiej
w Cieszanowie  raport o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2019 w ustawowym terminie tj. 26 maja 2020 r. Raport został przesłany elektronicznie Radzie Miejskiej, a Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi tj. w dniu dzisiejszym 30 czerwca 2020 r. Raport stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 2. Debata nad raportem o stanie gminy.

  Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował, iż raport został udostępniony mieszkańcom na stronie internetowej urzędu wraz z formularzem zgłoszeniowym. Termin zgłoszeń mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos w debacie upłyną w dniu 29.06.2020 r., do tego dnia żaden z mieszkańców nie zgłosił chęci zabrania głosu w debacie.  

  Wobec braku chętnych do debaty Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta
i Gminy Cieszanów.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 • w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów – załącznik nr 7 do protokołu uchwała nr XXVI/207/2020.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poddał projekt uchwały pod głosowanie i stwierdził, iż został on przyjęty głosami: „za” – 14 radnych, „przeciw” – 0 radny, „wstrzymał się” – 0 radny. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. VI. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2019 rok.

 

Ad. 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cieszanów za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cieszanów za 2019 rok oraz otrzymali opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący poprosił Annę Stanowską Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów
o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Anna Stanowska odczytała Uchwałę nr 13/35/2020 z dnia 12 maja 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok – opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż radni otrzymali sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Żadnych pytań i uwag do sprawozdania finansowego nie zgłoszono.

 

Ad. 3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Cieszanów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż radni otrzymali informacje o stanie mienia – informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Żadnych pytań i uwag do informacji nie zgłoszono.

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za 2019 rok– załącznik nr 13 do protokołu – Uchwała Nr XXVI/208/2020.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poddał projekt uchwały pod głosowanie
i stwierdził, iż został on przyjęty głosami: „za” – 14 radnych, „przeciw” – 0 radny, „wstrzymał się” – 0 radny. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 5. Zapoznanie się z wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Skiba odczytał wniosek wraz z opinią Komisji Rewizyjnej – wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 6. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów absolutorium za 2019 rok.

 

Adam Zaborniak Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał uchwałę
nr 13/22/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  Cieszanowie
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2019 rok- opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w roku 2019

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów
  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok – załącznik nr 17 do protokołu uchwała nr XXVI/209/2020.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poddał projekt uchwały pod głosowanie i stwierdził, iż został on przyjęty głosami: „za” – 14 radnych, „przeciw” – 0 radny, „wstrzymał się” – 0 radny. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak pogratulował Burmistrzowi Zdzisławowi Zadwornemu otrzymanie absolutorium.

  Głos zabrał Zdzisław Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, który podziękował Radzie za udzielnie absolutoriumoraz podziękował za pracę pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów i dyrektorom jednostek podległych.

 

Kolejno Adam Zaborniak o godz. 12.50 ogłosił 5 minut przerwy, po przerwie wznowiono obrady.

 

Ad. VII. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym- załącznik nr 19 do protokołu – uchwała Nr XXVI/210/2020.

 

  Adam Zaborniak poinformował, iż petycja była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału wgłosowaniu wradzie ani wkomisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 10 radnych, „wstrzymał się” 3 radnych, „przeciw” 0 radnych. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych,  na sali nieobecny radny Marek Leja. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 20do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych
  w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez Gminę Cieszanów
  - załącznik nr 21 do protokołu – uchwała Nr XXVI/211/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych,  na salę obrad powrócił radny Marek Leja. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 22do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Cieszanów- załącznik nr 23 do protokołu – uchwała Nr XXVI/212/2020.

 

  Zdzisław Zadworny uzasadniając projekt uchwały powiedział, iż w sieci przedszkoli umieszczone zostały tylko przedszkola prowadzone przez gminę, takie wytyczne otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty, nie ma tu przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Cieszanów.pl, a są one także publicznymi przedszkolami.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 24do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszanów i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku- załącznik nr25 do protokołu – uchwała Nr XXVI/213/2020.

 

  Głos zabrał Burmistrz Zdzisław Zadworny, który powiedział, iż jest to aktualizacja planu sieci szkół po likwidacji Szkoły Podstawowej w Kowalówce. Mówca dodał, iż obwodem szkolnym dla uczniów zlikwidowanej szkoły będzie Szkoła Podstawowa w Cieszanowie.  

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 26do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/71/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Cieszanów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- załącznik nr 27 do protokołu – uchwała Nr XXVI/214/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż uchylenie uchwały z 2012 roku jest niezbędne, gdyż na wcześniejszej Sesji Rada podjęła nową uchwałę, która określa, że właściciele niezamieszkałych nieruchomości będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z jednostką odbierającą odpady i nie będą wnosić do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 28do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie emisji obligacji- załącznik nr 29 do protokołu – uchwała Nr XXVI/215/2020.

 

Głos zabrał Burmistrz, który powiedział, iż obligacje zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach oraz pokrycie deficytu budżetu. Mówca dodał, iż jeżeli nie będzie potrzeby to nie będą wyemitowane wszystkie serie.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 30do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031- załącznik nr 31 do protokołu – uchwała Nr XXVI/216/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż projekt uchwały jest identyczny jak na wcześniejszej Sesji, ale był on z błędem więc konieczne jest podjęcie prawidłowej treści uchwały.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 32do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok- załącznik nr 33 do protokołu – uchwała Nr XXVI/217/2020.

 

  Burmistrz przedstawił projekt uchwały.  

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Następnie Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 34do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów- załącznik nr 35 do protokołu – uchwała Nr XXVI/218/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż zgoda na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów jest konieczna do zaciągnięcia przez Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie kredytu na wkład własny do zadania: budowa kanalizacji na ulicy Kościuszki oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Mówca dodał, iż ZUK Cieszanów przedstawił swoją działkę,ale ta działka jest już obciążona hipoteką dlatego jest propozycja, aby to Radawyraziła zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów, jest to działka na Nowym Siole i jest to na 10 lat.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 1 radny, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 36do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Zakład Usług KomunalnychSp. z o.o. w Cieszanowie i objęcie nowych udziałów przez Gminę Cieszanów- załącznik nr 37 do protokołu – uchwała Nr XXVI/219/2020.

 

  Zdzisław Zadworny powiedział, iż wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie i objęcie nowych udziałów przez Gminę Cieszanów związane jest z zaciągnięciem kredytu na zadanie pn. budowa kanalizacji na ulicy Kościuszki oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 38do protokołu.

 

Ad. VIII  Interpelacje i zapytania radnych.

 

  Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja.

  Radny Kazimierz Wolaninponownie zgłosił konieczność remontu drogi koło Pana Tkaczyka,konieczność naprawy zjazdu koło Pana Pasławskiego oraz uzupełnienie drogi na osiedlu Kustronia koło studzienki przy wjeździe.

  Odpowiadając Zdzisław Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów powiedział, iż jeżeli chodzi o zjazd koło Pana Pasławskiego to przed tym remontem musi być zrobiony przepust, a na to potrzeba pozwolenia na budowę i to będzie trwało dłużej, droga koło ulicy Skorupki, o której radny mówił będzie poprawiona do tygodnia czasu, odnośnie drogi na Osiedlu Kustronia będzie to wykonane przy projekcie pn. „Cztery kalendarze” i na razie czekamy, bo wniosek przeszedł już ocenę formalną.

  Następnie radny Kazimierz Wolaninpowiedział, iż rozmawiał z Poseł Teresą Pamułą o remoncie drogi Jarosław – Bełżec i powiedział, że są plany na ten remont, ale tą drogę trzeba remontować już.

   

Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. X. Wolne wnioski i informacje.

Wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

Ad. XI. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1355.

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska

 

 

Załączniki:
skan dokumentuMB
artykuł nr 5

Protokół nr XXV/2020 z dnia 29 maja 2020

Protokół nr XXV/2020

z odbytej w dniu 29 maja2020 roku o godz. 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXVSESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło15Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

Ad. I pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXV Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości- lista obecności stanowi załącznik nr 2.Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w obradach uczestniczy 15 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały:

 • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031.

 

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza pierwszy wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 • Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. wsprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych,
 2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Kowalówce,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2020 roku,
 4. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cieszanów,
 5. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 6. w sprawie ,
 7. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 8. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/137/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe,
 9. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów,
 10. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok,
 11. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAGROBLAI”,
 12. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów
 13. w sprawieprzystąpienia Miasta iGminy Cieszanów do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”,
 14. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 15radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. I. pkt. 3

 

  Przewodniczący Adam Zaborniakpoinformował radnych, iż protokół XXIVbył wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXIV Sesji został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radny, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

  Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

  Ad. III.Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej 
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 5do protokołu.

 

Ad. IV. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

 

  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

Ad. V. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.

  Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący poddał informację pod głosowanie w wyniku, którego stwierdził, iż została ona przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. VI. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych- załącznik nr 8 do protokołu – uchwała Nr XXV/193/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 9do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Kowalówce- załącznik nr 10 do protokołu – uchwała Nr XXV/194/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 11do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2020 roku- załącznik nr 12 do protokołu – uchwała Nr XXV/195/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 13do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cieszanów- załącznik nr14 do protokołu – uchwała Nr XXV/196/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 15do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym- załącznik nr 16 do protokołu – uchwała Nr XXV/197/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 17do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie - załącznik nr 18 do protokołu – uchwała Nr XXV/198/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 19do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych- załącznik nr 20 do protokołu – uchwała Nr XXV/199/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 21do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/137/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe- załącznik nr 22 do protokołu – uchwała Nr XXV/200/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Następnie Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 23do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów - załącznik nr 24 do protokołu – uchwała Nr XXV/201/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 25do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok- załącznik nr 26 do protokołu – uchwała Nr XXV/202/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 27do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAGROBLAI”- załącznik nr 28 do protokołu – uchwała Nr XXV/203/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów- załącznik nr 30 do protokołu – uchwała Nr XXV/204/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 31do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie przystąpienia Miasta iGminy Cieszanów do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”- załącznik nr 32 do protokołu – uchwała Nr XXV/205/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 33do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031- załącznik nr 34 do protokołu – uchwała Nr XXV/206/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 35do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniakpoinformował zebranych, iż w dniu
27.04.2020 r.; 8.05.2020r. oraz 22.05.2020 r. skarżąca, której skarga była rozpatrywana w dniu 28 grudnia 2018 roku na Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie wniosła ponowienie skargi. Mówca poinformował, iż treść ponowień skargi radni otrzymali. Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniak odczytał treść art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
„W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. Mówca dodał, iż rozpatrzona skarga została uznana przez Radę jako bezzasadna, a ponowienie skargi nie wnosi nowych okoliczności.

Przewodniczący Adam Zaborniak przeprowadził głosowanie i stwierdził,
iż w głosowaniu: „za” – 15 radnych, „przeciw” – 0 radnych , „wstrzymał się” – 0 radnych, Rada Miejska w Cieszanowie podtrzymała swoje stanowisko uznając, że skarga jest bezzasadna,
a ponowienie skargi nie wniosło nowych okoliczności. W aktach sprawy zostanie naniesiona adnotacja „bez zawiadamiania skarżącego” zgodnie z art. 239 § 1 KPA.

 

Ad. VII  Interpelacje i zapytania radnych.

 

  Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja.

  Radny Wiesław Kossak zgłosił konieczność naprawy tj. przykrycia wlotu studzienki przy drodze  koło Kociołka przy lesie.

  Odpowiadając Zdzisław Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów powiedział, iż zostanie to naprawione.

  Następnie radna Barbara Dragan zapytała czy ulica Sportowa w Cieszanowa w związku z budową skupu zboża wytrzyma tonaż samochodów, które będą dowozić tam zboże.

  Burmistrz odnosząc się do pytania powiedział, iż droga ma dobra podbudowę i wytrzyma ten tonaż.

  Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniak poruszył problem z dojazdem mieszkańców do Cieszanowa i Lubaczowa z pobliskich wsi, gdyż PKS zawiesiło większość kursów.

  Odpowiadając Burmistrz powiedział, iż wystąpi do PKS, kiedy zostaną przywrócone kusy autobusów.

  Kolejno Adam Zaborniak odczytał pismo, które zostanie skierowane do Starosty Lubaczowskiego dotyczące remontów, budowy dróg i chodników powiatowych.

   

Ad. VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. IX. Wolne wnioski i informacje.

Wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

Ad. X. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1320.

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska

 

 

Załączniki:
skan dokumentuMB