artykuł nr 1

Uchwały Rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVIII/163/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok308 KB
Uchwała Nr XLVIII /162/ 2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLVI/132/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 listopada w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok 13 KB
załacznik nr 2 do uchwały nr 16115 KB
załacznik nr 1 do uchwału nr 161143 KB
U C H W A Ł A Nr XLVIII / 161/ 2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 - 202514 KB
załącznik nr 2 do uchwały nr 15015 KB
załącznik nr 1 do uchwały nr 150143 KB
UCHWAŁA NR XLVIII/160/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych14 KB
UCHWAŁA NR XLVIII/159/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich15 KB
UCHWAŁA NR XLVIII/158/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Cieszanów8 KB
Uchwała Nr XLVIII /157/ 2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLVII/149/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok 15 KB
Uchwała Nr XLVIII /156/ 2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/65/2017 z dnia 30 maja 2017 w sprawie emisji obligacji14 KB
UCHWAŁA NR XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kowalówce 37 KB
UCHWAŁA NR XLVIII/154/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niemstowie 36 KB
UCHWAŁA NR XLVIII/153/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Siole36 KB
UCHWAŁA NR XLVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu 35 KB
uchwała nr 151 Zalacznik3574 KB
uchwała nr 151 Zalacznik2443 KB
uchwała nr 151 Zalacznik1565 KB
UCHWAŁA NR XLVIII/151/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji15 KB
U C H W A Ł A Nr XLVII/150/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 - 202514 KB
Uchwała Nr XLVII/149/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok24 KB
UCHWAŁA NR XLVII/148/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie.12 KB
UCHWAŁA NR XLVII/147/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności10 KB
UCHWAŁA NR XLVII/146/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Cieszanów11 KB
UCHWAŁA NR XLVII/145/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/123/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kowalówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kowalówce18 KB
UCHWAŁA NR XLVII/144/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/122/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niemstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niemstowie18 KB
UCHWAŁA NR XLVII/143/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/121/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Siole18 KB
UCHWAŁA NR XLVII/142/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/120/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Lublińcu18 KB
UCHWAŁA NRXLVII/141/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/119/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Moralewicz w Dachnowie18 KB
UCHWAŁA NR XLVII/140/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/118/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałem przedszkolnym im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie18 KB
UCHWAŁA NR XLVII/139/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Cieszanów jako członka zwyczajnego do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) 15 KB
Uchwała Nr XLVII/138/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 201823 KB
UCHWAŁA NR XLVII/137/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie soprtowym25 KB
Uchwała Nr XLVII/136/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok20 KB
Uchwała Nr XLVII/135/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.23 KB
Uchwała Nr XLVII/134/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów32 KB
UCHWAŁA NR XLVI/133/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/93/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku ? Kraina Malucha? w Dąbkowie. 44 KB
Uchwała Nr XLVI/132/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok21 KB
UCHWAŁA Nr XLVI/131/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 listopada 2017 r w sprawie poręczenia majątkiem własnym Gminy Cieszanów zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr POPW.01.03.02-18-0006/16-00 o dofinansowanie projektu ?Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej? dla Ireneusza Mazurkiewicza ?Protos? Nowe Sioło os. 24; 37-611 Cieszanów15 KB
UCHWAŁA Nr XLVI/130/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/38/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie poręczenia majątkiem własnym Gminy Cieszanów kredytu zaciągniętego przez Fundację Think Tank Szlaku Jana III Sobieskiego14 KB
Uchwała Nr XLV/129/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok25 KB
Uchwała Nr XLV/128/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Niemstowie29 KB
Uchwała Nr XLV/127/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,10 KB
Uchwała Nr XLV/126/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,18 KB
załącznik 2 do uchwały nr 125123 KB
załącznik 1 do uchwały nr 12547 KB
Uchwała Nr XLV/125/2017 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dachnów, Gorajec, Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Nowe Sioło oraz zmiany numeracji adresowej osiedli w miejscowościach Chotylub i Niemstów w Gminie Cieszanów13 KB
Uchwała Nr XLV/124/2017 w sprawie: przyjęcia ?Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2017 ? 2032"625 KB
Uchwała Nr XLV/123/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kowalówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kowalówce17 KB
Uchwała Nr XLV/122/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niemstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niemstowie17 KB
Uchwała Nr XLV/121/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Siole17 KB
Uchwała Nr XLV/120/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Lublińcu17 KB
Uchwała Nr XLV/119/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Moralewicz w Dachnowie17 KB
Uchwała Nr XLV/118/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałem przedszkolnym im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie18 KB
Uchwała Nr XLV/117/2017 w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce209 KB
Uchwała Nr XLV/116/2017 w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie209 KB
Uchwała Nr XLV/115/2017 w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole209 KB
Uchwała Nr XLV/114/2017 w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Nowym Lublińcu209 KB
Uchwała Nr XLV/113/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,15 KB
Uchwała Nr XLV/112/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego15 KB
Uchwała Nr XLV/111/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole poprzez likwidację oddziału przedszkolnego15 KB
Uchwała Nr XLV/110/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego15 KB
Uchwała Nr XLV/109/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,15 KB
załącznik do uchwały nr 108294 KB
Uchwała Nr XLIV/108/2017 w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Miasto i Gminę Cieszanów13 KB
Uchwała Nr XLIV/107/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok16 KB
Uchwała Nr XLIV/106/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich15 KB
Uchwała Nr XLIII/105/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 września 2017 roku19 KB
UCHWAŁA NR XLIII/104/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 września 2017 r13 KB
Uchwała Nr XLIII/105/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok19 KB
Uchwała Nr XLIII/104/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na realizację zadania pn. ?Rozbudowa świetlicy w Żukowie?,13 KB
Uchwała Nr XLIII/103/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadanie inwestycyjne na drogach wojewódzkich15 KB
załącznik do uchwały nr 102_podobszar_IIMB
załącznik do uchwały nr 102MB
Uchwała Nr XLIII/102/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016?2023"23 KB
Uchwała Nr XLIII/101/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/14/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z wielokryterialną analizą przestrzenną pozwalającą na delimitację obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów?,15 KB
Uchwała Nr XLII/100/2017 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostki budżetowej Gminy Cieszanów14 KB
Uchwała Nr XLII/99/2017 w sprawie nadania Statutu Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie24 KB
Uchwała Nr XLII/98/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów16 KB
Uchwała Nr XLII/97/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok25 KB
Uchwała Nr XLII/96/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Nowym Siole29 KB
Uchwała Nr XLII/95/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Cieszanowie29 KB
Uchwała Nr XLII/94/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu na dofinansowanie remontu zabytkowej cerkwi,30 KB
Uchwała Nr XLII/93/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku ? Kraina Malucha? w Dąbkowie40 KB
Uchwała Nr XLII/92/2017 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie i włączenia do Publicznego Przedszkola w Dachnowie36 KB
Uchwała Nr XLII/91/2017 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu w Przedszkole w Nowym Lublińcu51 KB
Uchwała Nr XLII/90/2017 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Siole w Przedszkole w Nowym Siole53 KB
Uchwała Nr XLII/89/2017 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niemstowie w Przedszkole w Niemstowie52 KB
Uchwała Nr XLII/88/2017 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kowalówce w Przedszkole w Kowalówce56 KB
Uchwała Nr XLI/87/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na zadanie inwestycyjne na drodze wojewódzkiej13 KB
Uchwała Nr XLI/86/2017 w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającego uchwałę Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 października 2013 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu13 KB
Uchwała Nr XLI/85/2017 w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Nowym Siole STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL23 KB
Uchwała Nr XLI/84/2017 w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Niemstowie STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL22 KB
Uchwała Nr XLI/83/2017 w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Kowalówce STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL23 KB
Uchwała Nr XL/82/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 14 lipca 2017 roku20 KB
UCHWAŁA NR XL/81/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 14 lipca 2017 r.112 KB
Uchwała Nr XL/80/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 14 lipca 2017 roku13 KB
Uchwała Nr XXXIX/79/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2017 roku26 KB
Uchwała Nr XXXVIII/78/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole.102 KB
Uchwała Nr XXXVIII/77/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie103 KB
Uchwała Nr XXXVIII/76/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce102 KB
Uchwała Nr XXXVIII/75/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok17 KB
Zalacznik1 do uchwały 74450 KB
Uchwała Nr XXXVIII/74/2017 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Cieszanów578 KB
Uchwała Nr XXXVIII/73/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok28 KB
Uchwała Nr XXXVIII/72/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok27 KB
Uchwała Nr XXXVII/71/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok.18 KB
Uchwała Nr XXXVII/70/2017w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej14 KB
Uchwała Nr XXXVII/69/2017w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/93/2013 z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,112 KB
załącznik nr 2 do uchwały nr 66133 KB
Uchwała Nr XXXVII/68/2017w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszanów,110 KB
Uchwała Nr XXXVII/67/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok17 KB
Uchwała Nr XXXVII/66/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 ? 2025,19 KB
Uchwała Nr XXXVII/65/2017 w sprawie emisji obligacji,16 KB
Uchwała Nr XXXVII/64/2017w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,13 KB
Uchwała Nr XXXVII/63/2017w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie18 KB
Uchwała Nr XXXVII/62/2017 w sprawie zatwierdzenia ?Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Lubliniec?,13 KB
Uchwała Nr XXXVI/61/2017 w sprawie przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.14 KB
Uchwała Nr XXXVI/60/2017 w sprawie aplikowania w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, VIII Osi priorytetowej: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach projektu pod nazwą ?Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej? oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w latach 2018-202031 KB
Załącznik nr 2 do uchwały nr 59248 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 59343 KB
Uchwała Nr XXXVI/59/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy w procesie aplikowania oraz przy realizacji projektu pod nazwą ?Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej? w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, VIII Osi priorytetowej: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202035 KB
Uchwała Nr XXXVI/58/2017 w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie14 KB
załacznik nr 2 do uchwały nr 55163 KB
Uchwała Nr XXXVI/57/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/62/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie19 KB
Uchwała Nr XXXVI/56/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok24 KB
Uchwała Nr XXXVI/55/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 ? 203118 KB
Uchwała Nr XXXVI/54/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/17/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycje na drogach wojewódzkich14 KB
Uchwała Nr XXXVI/53/2017 w sprawie emisji obligacji16 KB
Uchwała Nr XXXVI/52/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce14 KB
Uchwała Nr XXXVI/51/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie14 KB
Uchwała Nr XXXVI/50/2017 sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole14 KB
Uchwała Nr XXXVI/49/2017 w sprawie przyjęcia sołectwa Stary Lubliniec do ?Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020?13 KB
Uchwała Nr XXXV/48/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 404 KB
Uchwała Nr XXXV/47/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/7/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów100 KB
Uchwała Nr XXXV/46/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok22 KB
Uchwała Nr XXXV/45/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 ? 203117 KB
Uchwała Nr XXXV/44/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich15 KB
Uchwała Nr XXXV/43/2017 w sprawie wyrażenia woli do podejmowania działań zmierzających do utworzenia szlaku kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej, stanowiącego szlak boczny ? zintegrowany z Green Velo13 KB
Uchwała Nr XXXV/42/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie12 KB
Uchwała Nr XXXV/41/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie12 KB
Uchwała Nr XXXV/40/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie12 KB
3) Uchwała Nr XXXV/39/2017 w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. ?Czas na Technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment? w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-202014 KB
UCHWAŁA NR XXXV/38/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 marca 2017 r.107 KB
UCHWAŁA NR XXXV/37/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 marca 2017 r.128 KB
Uchwała Nr XXXIV/36/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok21 KB
Uchwała Nr XXXIII/35/2017 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cieszanów publicznych przedszkoli38 KB
Uchwała Nr XXXIII/34/2017 w sprawie tworzenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole obejmującej strukturę organizacyjną klasy I ? IV30 KB
Uchwała Nr XXXIII/33/2017 w sprawie tworzenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Niemstowie obejmującej strukturę organizacyjną klasy I ? IV30 KB
Uchwała Nr XXXIII/32/2017 w sprawie tworzenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Kowalówce obejmującej strukturę organizacyjną klasy I ? IV30 KB
Uchwała Nr XXXIII/31/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Siole15 KB
Uchwała Nr XXXIII/30/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Niemstowie15 KB
Uchwała Nr XXXIII/29/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kowalowce15 KB
Uchwała Nr XXXIII/28/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole poprzez likwidację oddziału przedszkolnego56 KB
Uchwała Nr XXXIII/27/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego57 KB
Uchwała Nr XXXIII/26/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce poprzez likwidację oddziału przedszkolnego57 KB
Uchwała Nr XXXIII/25/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego57 KB
Uchwała Nr XXXIII/24/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego54 KB
Uchwała Nr XXXIII/23/2017 w sprawie przyjęcia do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole od STOWARZYSZENIA CIESZANÓW.PL23 KB
Uchwała Nr XXXIII/22/2017 w sprawie przyjęcia do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie od STOWARZYSZENIA CIESZANÓW.PL,23 KB
Uchwała Nr XXXIII/21/2017 w sprawie przyjęcia do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce od STOWARZYSZENIA CIESZANÓW.PL23 KB
Uchwała Nr XXXIII/20/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok,25 KB
Uchwała Nr XXXIII/19/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 ? 203163 KB
Uchwała Nr XXXIII/18/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadanie inwestycyjne na drogach wojewódzkich15 KB
Uchwała Nr XXXIII/17/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich14 KB
Uchwała Nr XXXIII/16/2017 w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Cieszanów16 KB
Uchwała Nr XXXIII/15/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2016?202316 KB
zalacznik nr 1 uchwały nr 14MB
Uchwała Nr XXXIII/14/2017 w sprawie przyjęcia "Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z wielokryterialną analizą przestrzenną pozwalającą na delimitację obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów"15 KB
Uchwała Nr XXXIII/13/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/7/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów16 KB
Uchwała Nr XXXIII/12/2017 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody na terenie m. Chotylub14 KB
2) Uchwała Nr XXXIII/11/2017 w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami16 KB
1) Uchwała Nr XXXIII/10/2017 w sprawie ustanowienia tytułów: ?Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Cieszanów? oraz ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów? i uchwalenia regulaminu nadawania tytułów46 KB
UCHWAŁA NR XXXIII/15/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023270 KB
UCHWAŁA NR XXXIII/14/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z wielokryterialną analizą przestrzenną pozwalającą na delimitację obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów"211 KB
UCHWAŁA Nr XXXIII/13/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/7/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów309 KB
załącznik do Uchwały nr 9945 KB
9) Uchwała Nr XXXII/9/2017 z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego411 KB
8) Uchwała Nr XXXII/8/2017 z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji357 KB
7) Uchwała Nr XXXII/7/2017 z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy CieszanówMB
6) Uchwała Nr XXXI/6/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 ? 2031MB
5) Uchwała Nr XXXI/5/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok273 KB
4) Uchwała Nr XXXI/4/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych57 KB
3) Uchwała Nr XXXI/3/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Miasta i Gminy Cieszanów, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego470 KB
2) Uchwała Nr XXXI/2/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychMB
1) Uchwała Nr XXXI/1/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2017 rok141 KB