artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 109/2017

Zarządzenie Nr 109 / 2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

 

w sprawie: dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów legalnych programów komputerowych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 3c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z3e zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów (zwanego dalej „Urzędem”) oprogramowania komputerowe zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 109/2017

Burmistrza MiG Cieszanów

 

 

1. Wykaz oprogramowania komputerowego dopuszczonego do użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów

 

Lp.

Nazwa programu

Producent

Rodzaj oprogramowania

1.

Besti@

Ministerstwo Finansów

System zarządzania budżetami JST

2

Legislator

ABC PRO Sp. Z o.o.

Edytor XML

3

Proton

Sputnik Software S.A.

System obsługi elektronicznego obiegu dokumentacji

4

 Sprawny Urząd moduły:
- Kasa
- Faktury
- Środki trwałe
- Grunty
- OPJ
- Pojazdy
- Decyzje
- Windykacja opłat i podatków
- Dopłaty rolnicze do paliw
- Kadry
- Płace
- Ewidencja gospodarki odpadami
- Czynsze
- Ewidencja mienia komunalnego
- e-należności
- ePuap
- eVat

 SOFTRES

System kompleksowej obsługi gminy

5

Technika

Technika IT Sp. Z o.o.

Oprogramowanie USC

6

 Płatnik

 Asseco POLAND

Przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowo-rozliczeniowych

7

 EWOPIS

 GeoBaza sp z o.o.

Ewidencja gruntów

8

PUMA, modyły:

- Kasa

- Faktury

- Środki trwałe

- Grunty

- OPJ

- Pojazdy

- Decyzje

- Windykacja opłat i podatków

- Dopłaty rolnicze do paliw

 ZETO

 Zintegrowany system informatyczny – tryb tylko do odczytu dane archiwalne

9

 Kadry, Płace, Finanse Optvum

 VULKAN

 Wspiera pracę działu księgowości, kadr i płac – – tryb tylko do odczytu dane archiwalne

 

2.   Pozostałe oprogramowania dopuszczone do użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy

Cieszanów nie uwzględnione w powyższej tabelce:

a) Przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer,

b) Java – oprogramowanie wspomagające

c) Adobe Acrobat Reader – czytnik plików pdf

d) Arcabit-  Antivirus

e) Adobe Flash Player – dodatek do przeglądarki

f) 7-zip – program archiwizujący

g) Ivms 4200 – oprogramowanie monitoringu wizyjnego
h) Smart PSS - oprogramowanie monitoringu wizyjnego

i) Teamviewier – zdalna pomoc

j) GRAS GIS – oprogramowanie Gisowskie(mapy)

k) MS Office 2013 – pakiet biurowy

l) PCkontrol KDRCP – oprogramowanie ewidencji czasu pracy
m) OSP – oprogramowanie zarządzające OSP gminnym
n) Total Commander – oprogramowanie zarządzające folderami/plikami/FTP

 

3. Instrukcje obsługi programów w wersji elektronicznej lub papierowej znajdują się na stanowiskach pracy.

4. Wszelkie aktualizacje oprogramowania spowodowane: udoskonaleniami, zmianami w  przepisach prawa oraz usunięciem usterek nie wymagają zmiany tego wykazu.

5. Każde nowo nabyte oprogramowanie będzie dopuszczane do stosowania w Urzędzie po uprzednim wpisaniu go do powyższego wykazu.

 

 

 

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 104/2017

Zarządzenie Nr 104/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 13 grudnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszego referenta ds. promocji i współpracy z zagranicą w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.902) zarządza co następuje:

 

§1

 

Ogłasza się konkurs na stanowisko młodszego referenta ds. promocji i współpracy z zagranicą  w Urzędzie Miasta Gminy Cieszanów.

 

§2

 

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową

w składzie:

 

1.   Andrzej Szymanowski – przewodniczący komisji,

2.   Stanisław Zarębski  – członek komisji

3.   Agnieszka Brodacka – członek komisji 

4.   Urszula Duda  - członek komisji

 

§3

 

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W CIESZANOWIE

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie i Gminy Cieszanów 37-611 Cieszanów, ul. Rynek 1

 

Stanowisko młodszy referent ds. promocji i współpracy z zagranicą 

 

Celem stanowiska jest realizacja zadań z zakresu promocji i współpracy z zagranicą  w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Zakres odpowiedzialności:

Do zakresu stanowiska młodszego referenta ds. promocji i współpracy z zagranicą  należy:

1)   Aktualizacja materiałów samorządowego serwisu informacyjnego oraz strony internetowej miasta i gminy Cieszanów.

2)   Współdziałanie z jednostkami organizacyjnym, pomocniczymi oraz organizacjami pozarządowymi z terenu gminy w zakresie pozyskiwania informacji o ich bieżącej działalności.

3)   Pomoc techniczna przy sporządzaniu wniosków o dotacje.

4)   Redagowanie materiałów promujących gminę Cieszanów oraz miasta partnerskie.

5) Prowadzenie dokumentacji współpracy z zagranicą.

6)   Tworzenie materiałów promujących gminę Cieszanów.

7)   Koordynacja podejmowanych działań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi.

8)   Współdziałanie z dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie składania wniosków o dotacje i współpracy zagranicznej.

9)   Sporządzanie wniosków o dotacje na współpracę zagraniczną składanych przez gminę Cieszanów.

 

Wymagania niezbędne:

1.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

2.   bardzo dobra znajomość języka angielskiego

3.   pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych,

4.   obywatelstwo polskie,

5.   nieposzlakowana opinia,

6.   wykształcenie średnie,

7.   znajomość przepisów ustawa o prawie autorskim , ustawa o prawie prasowym

8.   znajomości obsługi komputera

9.   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 

A. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1) Aktualizacja materiałów samorządowego serwisu informacyjnego oraz strony internetowej miasta i gminy Cieszanów.

2)   Współdziałanie z jednostkami organizacyjnym, pomocniczymi oraz organizacjami pozarządowymi z terenu gminy w zakresie pozyskiwania informacji o ich bieżącej działalności.

3)   Pomoc techniczna przy sporządzaniu wniosków o dotacje.

4)   Redagowanie materiałów promujących gminę Cieszanów oraz miasta partnerskie.

5) Prowadzenie dokumentacji współpracy z zagranicą.

6)   Tworzenie materiałów promujących gminę Cieszanów.

7)   Koordynacja podejmowanych działań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi.

8)   Współdziałanie z dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie składania wniosków o dotacje i współpracy zagranicznej.

9)   Sporządzanie wniosków o dotacje na współpracę zagraniczną składanych przez gminę Cieszanów.

 

 

Warunki pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku biurowym i wyposażone w urządzenia biurowe, jak komputer z oprzyrządowaniem, telefon, biurko i inne sprzęty, które spełniają ogólne wymagania.

 

B. Wymagane dokumenty:

a)   Życiorys

b)   List motywacyjny

c)   Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d)   Kwestionariusz osobowy

e)   Oświadczenie o niekaralności

f) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych,

g)   Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.)

Kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami,

W miesiącu listopadzie 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, w rozumieniu przepisów i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko ds. promocji i współpracy z zagranicą” w terminie do dnia 28 grudnia 2017r. do godziny 10-tej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, ul. Rynek 1; 37-611 Cieszanów – pok. Nr 19 (sekretariat). Otwarcie kopert nastąpi po upłynięciu terminu składania ofert.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona 28 grudnia  2017r.

Dla osób spełniających  wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna oraz test pisemny odbędzie się  dniu  29 grudnia 2017r.  o godzinie 8-mej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 

 

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 88/2017

Zarządzenie Nr 88/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.902), art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U.2016 poz.239) oraz Uchwały Nr 75/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

§ 2

Przedmiot i forma konsultacji

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2. Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

2) pisemnej, poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej gminy na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 3
Termin i miejsce konsultacji

 

1. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się
8 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.

2. Konsultacje w formie pisemnej trwają: od 10 października 2017 r. do 7 listopada 2017r.

3. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 i formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 11 października 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie określonym w pkt.1 do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1 lub na adres e-mailowy: cieszanow@vp.pl.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5. Po zakończeniu konsultacji Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie opinii celem rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
6. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1         do Zarządzenia Nr …/2017   Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

  z dnia 10.10.2017r.

 

Formularz wyrażenia opinii

do projektu  Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

 

Lp.

Stan zapisu w projekcie programu wraz
z nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający propozycję (nazwa organizacji i dane rejestrowe)

Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach

Adres, nr telefonu kontaktowego

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2       do Zarządzenia Nr …/2017   Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

  z dnia 10.10.2017 r.

 

PROJEKT

Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

a). ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016 poz.239.)

b). programie współpracy – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.”

c). organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Cieszanów.

d). konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

e). komisjach konkursowych – rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych,

f). stronie Gminy – rozumie się przez to adres internetowy: www.cieszanow.eu

g). Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Cieszanów.

 

I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY

1. Cel główny

Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu współpracy, jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracja publiczną, a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe

Cele szczegółowe Programu współpracy obejmują:

- podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

- wspieranie integracji podmiotów pozarządowych i samorządowych realizujących wspólne cele,

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizację jej potrzeb i rozbudowę zasobów lokalnych,

- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów.

 

 

 

 

 

II. ZASADY, ZAKRES I FORMY WSPÓŁPRACY

 

1.Współpraca Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2.Przedmiotem współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

3. Współpraca odbywa się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

a) wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych odbywa się w trybie
otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami określonymi w art. 11 ustawy.
b) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tryb uproszczony), zgodnie z przepisami określonymi w art.19A ustawy

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

5)zawierania porozumień o współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć

4) Zakres przedmiotowy współpracy pozafinansowej obejmuje strefy:

 

ü Informacyjną i promocyjną:

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca w zakresie konsolidacji tych kierunków,

- informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy Cieszanów na realizację tych zadań,
a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i o sposobie ich realizacji,

- promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,

- monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych oraz informowanie organizacji o wprowadzonych zmianach,

 

ü Organizacyjną;

- działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np.: informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach,

- inicjowanie działań aktywizujących i integrujących organizacje pozarządowe,

- pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł, niż budżet Gminy Cieszanów poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania
i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej,

- przygotowywanie i prowadzenie konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi,

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

ü Szkoleniową:

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych,

- angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

 

ü Inną, obejmującą w szczególności:

- wydawanie opinii o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Cieszanów,

- możliwość objęcia patronatem Burmistrza Cieszanowa przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów,

- udostępnienie pomieszczeń i bazy technicznej zasobów gminnych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy Cieszanów i jego mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

 

III. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

Przedmiotem współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami jest realizacja zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy, w szczególności w zakresie:

1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

  a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy  

  propagowania zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
  a także edukacyjno-integracyjne

  b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

  marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

  c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy,

warsztaty

  d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw,

kiermaszy i innych imprez w tym; filmowych i teatralnych,

b) promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych oraz

  miejscowej twórczości

c) wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych

d) prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą

e) tworzenie warunków do prowadzenia kapel ludowych oraz innych zespołów

muzycznych; w tym śpiewaczych,

f) wspieranie inicjatyw, szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym  

formom spędzania wolnego czasu;

 

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Gmina Cieszanów współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2018 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

V. MONITORING I OCENA REALIZACJI PROGRAMU

1. Bieżącym monitoringiem realizacji Programu współpracy zajmuje się pracownik Urzędu  wyznaczony przez Burmistrza.

2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.

3. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu współpracy informacje, uwagi i wnioski będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy  z organizacjami pozarządowymi.

4. Gmina  dokonuje badania efektywności realizacji zadań, w szczególności poprzez analizę efektywności wydatkowania środków publicznych w oparciu o następujące wskaźniki:

1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności
z udziałem środków z budżetu gminy lub dzięki współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Cieszanów,

2) kwota udzielonej dotacji,

3)liczba osób zaangażowanych w realizację zadań,

4) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje
w realizację zadań publicznych.

5. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu współpracy dokonuje się oceny stanu współpracy organizacji pozarządowych z Gminą  w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej współpracy.

6. Do dnia 30 kwietnia 2018 roku Burmistrz przedstawia Radzie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2017.

 

VI. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

 

1. Burmistrz Cieszanowa wydał zarządzenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018”, określające formę i czas trwania konsultacji.

2. Po rozpatrzeniu opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji projekt Programu współpracy  przedkładany jest pod obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie
w celu podjęcia stosownej uchwały.

3. Po uchwaleniu przez Radę Program współpracy podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH

KONKURSACH OFERT

1. W celu oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym Burmistrz powołuje komisję konkursową.

2. Komisja konkursowa działa w oparciu o przepisy ustawy oraz niniejszego Programu współpracy.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi:

a)   dwóch przedstawicieli samorządu desygnowanych przez Burmistrza,

b)   dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wybranych na spotkaniu ogólnym organizacji pozarządowych z władzami gminy.

4. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów,
w składzie co najmniej 3 – osobowym.

5. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert na karcie oceny, która zawiera następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu

b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, rzeczowych i kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g) dotychczasowe dokonania organizacji

h) możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu.

7. Po zaopiniowaniu ofert komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

- oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

- imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

- liczbę zgłoszonych ofert,

- wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,

- wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie,

- średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji konkursowej,

- propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,

- podpisy członków komisji konkursowej.

8. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej zostaje przedstawiony Burmistrzowi, który dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości dotacji.

9. Burmistrz informuje oferentów w formie pisemnej o statusie ich oferty wraz z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji.

10.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 66/2017Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanówz dnia 7 sierpień 2017 r.w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2017 roku.Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2016.176); § 8 ust. 1 Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów oraz Uchwały Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów, w związku z § 5 pkt. 4 załącznika do Zarządzenia nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017 oraz zarządzenie nr 63/2017 z dnia 03-08-2017r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportuzarządzam, co następuje:§ 1W wyniku otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017, prawo do zawarcia umowy oraz dotację otrzymały następujące podmioty:1.Ludowy Klub Sportowy ?ZALEW? Stary Lubliniec ? 4 000 zł§ 2Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszanów.§ 3Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.§ 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 65/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 07 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia  drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r. 

 

 

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339), Uchwały Nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r.
  2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

  1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy  w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta  i gminy Cieszanów w 2017 r.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
((Dz.U. z 2015 poz. 1339.), Uchwały nr XXIX/ 65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację  zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r.

 

I.   Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

  1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 16 000,00zł, w tym:

  a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy propagowania  

  zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, a także edukacyjno-integracyjne

  b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

  marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy, warsztaty

  d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych

  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 10 500,00zł, w tym:

a) organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszy i innych

   imprez

b) promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych oraz  miejscowej

  twórczości

c) wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych

d) prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą

e) tworzenie warunków do prowadzenia kapel ludowych oraz innych zespołów muzycznych;

f) wspieranie inicjatyw, szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym  formom spędzania

  wolnego czasu;

 

Termin realizacji zadań – pomiędzy 05-09-2017 r. a 31.11.2017 r.

 

II. Zasady przyznania dotacji.

1. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.  
o  działalności pożytku publicznego i o (Dz.U. z 2016 poz. 11817)

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z  dnia  14 kwietnia  2016 r.  w   sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,  ramowego 

wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2016 r.

Nr 570),  w terminie  do dnia 29-08-2017 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta
  i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

  1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
  2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
  3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 05-09-2016 r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

 

V. Tryb wyboru oferty:

  1.   Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

2.   Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

3.   Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość projektu

b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, rzeczowych i kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g) dotychczasowe dokonania organizacji.

4.   Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5.   Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 15-09-2017r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.

6.   Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.

7.   Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

8.   Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

9.   Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

10. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VI.  Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1) w 2016 r.:75 683,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cieszanów, dnia 07-08-2017 r.