artykuł nr 1

Zarządzenia BMiG Cieszanów 2016

Załączniki:
Zarządzenie Nr 22 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy CieszanówMB
Zarządzenie Nr 21_1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Cieszanów539 KB
Zarządzenie Nr 21 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2015 rokMB
Zarządzenie Nr 20 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego29 KB
Zarządzenie Nr 19 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego104 KB
Zarządzenie Nr 18 w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy prawa własności lokalu39 KB
Zarządzenie Nr 17 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji54 KB
Zarządzenie Nr 16 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Dachnowie41 KB
Zarządzenie Nr 15 w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci37 KB
Zarządzenie Nr 14 w sprawie wyzanczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci30 KB
Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok222 KB
Zarządzenie Nr 12 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i i obrony cywilnejMB
Zarządzenie Nr 11 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu222 KB
Zarządzenie Nr 10 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego31 KB
Zarządzenie Nr 9 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna28 KB
Zarządzenie Nr 8_3 Załącznik do deklaracji163 KB
Zarządzenie Nr 8_2 Deklaracja na podatek od srodków transportowych476 KB
Zarządzenie Nr 8_1 Karta usług Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych125 KB
Zarządzenie Nr 8 w sprawie aktualizacji kart usług47 KB
Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok123 KB
Zarządzenie Nr 6 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego31 KB
Zarządzenie Nr 5 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Cieszanów273 KB
Zarządzenie Nr 4 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej95 KB
Zarządzenie Nr 3 w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej38 KB
Zarządzenie Nr 2 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie93 KB
Zarządzenie Nr 1 w sprawie ryczałtu biurowego33 KB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przerowadzenia służby przygotowawczej i organizwoania egzaminu kończącego tę służbe w UMiG573 KB
Zarządzenie Nr 24 w sprawie przyznawania stypendiów sportowych101 KB
Zarządzenie Nr 25 w sprawie wyboru podmiotów które uzyskały prawo do zawarcia umowy60 KB
Zarządzenie Nr 26 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie42 KB
Zarządzenie Nr 27 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok400 KB
Zarządzenie Nr 28 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dot. Programu Rodzina 500+40 KB
Zarządzenie Nr 29 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dot. Programu Rodzina 500+40 KB
Zarządzenie Nr 30 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach dot. Programu Rodzina 500+39 KB
Zarządzenie Nr 31 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań176 KB
Zarządzenie Nr 32 w sprawie powołania stałej Komisji odbioru końcowego robót związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Cieszanów44 KB
Zarządzenie Nr 33 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dot. Programu Rodzina 500+39 KB
Zarządzenie Nr 34 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 27 z 2016 roku w sprawie zmian do budzetu na 2016 r.126 KB
Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok134 KB
Zarządzenie Nr 36 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok103 KB
Zarządzenie Nr 37 w sprawie zmian do budzetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok258 KB
Zarządzenie Nr 38 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wydania opinii o ofertach49 KB
Zarządzenie Nr 39 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna opałowego32 KB
Zarządzenie Nr 40 w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów462 KB
Zarządzenie Nr 41 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok254 KB
Zarządzenie Nr 42 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20 z 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego33 KB
Zarządzenie Nr 43 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok314 KB
Zarządzenie Nr 44 w sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru46 KB
Zarządzenie Nr 45 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej144 KB
Zarządzenie Nr 46 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016r.92 KB
Zarządzenie Nr 47 w spr. nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w obrębie Nowy Lubliniec140 KB
Zarządzenie Nr 48 w spr. zmiany skladu Zespołu Interdyscyplinarnego w Cieszanowie41 KB
Zarządzenie Nr 49 w spr. zmian do budżetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2016r.277 KB
Zarządzenie Nr 50 w spr. opłat za korzystanie z miejsca wyznaczonego do kąpieli55 KB
Zarządzenie Nr 51 w spr. ryczałtu biurowego30 KB
Zarządzenie Nr 52 w sprawie pozbawienia prawa do stypendiów sportowych dla zawodników193 KB
Zarządzenie Nr 53 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego32 KB
Zarządzenie Nr 54 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016r.282 KB
Zarządzenie Nr 55 w sprawie zgłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2016r735 KB
Zarządzenie Nr 56 w spr. ustalenia terminu skladania wniosków w ramach programu Wyprawka szkolna35 KB
Zarządzenie Nr 57 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela45 KB
Zarządzenie Nr 58 w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.MB
Zarządzenie Nr 59 w spr. zmian do budżetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2016r.162 KB
Zarządzenie Nr 60 w sprawie zbycia nieruchomości poł. w Dachnowie42 KB
Zarządzenie Nr 61 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016r317 KB
Zarządzenie Nr 62 w spr. uchylenia zarzadzenia Nr 3 z 2014 r. w spr. zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych54 KB
Zarządzenie Nr 63 w spr. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania503 KB
Zarządzenie Nr 64 w spr. zmian do budżetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2016r.503 KB
Zarządzenie Nr 65 w spr. częściowego umorzenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntów75 KB
Zarządzenie Nr 66 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymiMB
Zarządzenie Nr 67 w sprawie przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego120 KB
Zarządzenie Nr 68 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016r.41 KB
Zarządzenie Nr 69 w spr. zmian do budżetu miasta i Gminy Cieszanów na 2016r.312 KB
Zarządzenie Nr 70 w spr. przeprowadzenia w formie spisu z natury inwentaryzacji rocznej69 KB
Zarządzenie Nr 71 w spr. przeprowadzenia w formie spisu z natury okresowej inwentaryzacji środków trwałych147 KB
Zarządzenie Nr 72 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego34 KB
Zarządzenie Nr 73 w spr. powołania stałej Komisji Przetargowej444 KB
Zarządzenie Nr 74 w spr. powołania komisji likwidacyjnych i komisji kasacyjnej środków trwałych65 KB
Zarządzenie Nr 75 w sprawie ogłoszenia drugieo konkursu projektów na wspacie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na 2016r997 KB
Zarządzenie Nr 76 w spr. powołania Komisji Mieszkaniowej oraz nadania Regulaminu pracy Komisji187 KB
Zarządzenie Nr 77 w spr. zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Cieszanowie42 KB
Zarządzenie Nr 78 w spr. zmian do budzetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2016r.504 KB
Zarządzenie Nr 79_2016 w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Niemstów79 KB
Zarządzenie Nr 80 w spr. nabycia do zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości poł. w Dachnowie49 KB
Zarządzenie Nr 81 w spr. zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Kowalówka47 KB
Zarządzenie Nr 82 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy CieszanówMB
Zarządzenie Nr 83 w spr. wprowadzenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania konkursów142 KB
Zarządzenie Nr 84 w spr. Projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rokMB
Zarządzenie Nr 84 w spr. Projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok_1 w spr. wieloletniej prognozy finansowejMB
Zarządzenie Nr 85_2016 z dnia 16.11.2016 r w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2016r237 KB
Zarządzenie Nr 86 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna opałowego32 KB
Zarządzenie Nr 87 w spr. powołania Komisji Wyborczej w wyborach Sołtysa Sołectwa Niemstów37 KB
Zarządzenie Nr 88 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych659 KB
Zarządzenie Nr 89 w spr. wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów60 KB
Zarządzenie Nr 90 w spr. zmian w zarządzeniu Nr 71 z 2016 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych47 KB
Zarządzenie Nr 91 w spr. zmian w zarządzeniu Nr 74 z 2016 w spr. powołania komisji likwidacyjnej i komisji kasacyjnej środków trwałych42 KB
Zarządzenie Nr 92 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016r.540 KB
Zarządzenie Nr 93 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok596 KB
Zarządzenie Nr 94 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016rok149 KB
Zarządzenie Nr 95 w sprawie zbycia lokalu stanowiącego własność Gminy Cieszanów, położonego w Nowym Lublińcu osiedle38 KB
Zarządzenie Nr 96 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Lubliniec48 KB
Zarządzenie Nr 97 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych504 KB
Zarządzenie Nr 98 z dnia 12.12.2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferty na realizację zadań dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2017rMB
Zarządzenie Nr 99 w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Cieszanów oraz jej jednostek budżetowychMB
Zarządzenie Nr 100 z dnia 19.12.2016 r w sprawie Zarządzenie w sprawie uznania ważności wyborów sołtysa33 KB
Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 30 grudnia 2016 r. 725 KB