artykuł nr 1

Zarządzenia 2014

Załączniki:
Zarządzenie Nr 105 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy CieszanówMB
Zarządzenie Nr 72 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy126 KB
Zarządzenie Nr 110 w spr. zasad zachunkowości i obiegu dokumentów w projekcie126 B
Zarządzenie Nr 109 w spr. określenia misji, celów i zadań Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2015 roku126 B
Zarządzenie Nr 108 w spr. wprowadzenia zmian do Zarzadzenia Nr 62 z 2012 r. w spr. polityki rachunkowości126 B
Zarządzenie Nr 107 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok126 B
Zarządzenie Nr 106 w spr. odwołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów126 B
Zarządzenie Nr 104 w spr. przeprowadzenia w formie spisu z natury inwentaryzacji rocznej126 B
Zarządzenie Nr 103 w spr. powołania Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną126 B
Zarządzenie Nr 102 w spr. zbycia lokalu przy ul. Lityńskiego w Cieszanowie214 KB
Zarządzenie Nr 101 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna na świetlice214 B
Zarządzenie Nr 100 w spr. wydzierżawienia nieruchomości poł. w miejscowości Dachnów214 B
Zarządzenie Nr 99 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości41 KB
Zarządzenie Nr 98 w spr. powołania Komisji Mieszkaniowej oraz nadania regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej41 B
Zarządzenie Nr 97 w spr. zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogę poł. w Nowym Lublińcu41 B
Zarządzenie Nr 96 w spr. zbycia nieruchomości gruntowej poł. w Nowym Siole41 B
Zarządzenie Nr 95 w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy41 B
Zarządzenie Nr 93 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok41 B
Zarządzenie Nr 92_1 Projekt UchwałyMB
Zarządzenie Nr 92 w spr. przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok1 B
Zarządzenie Nr 91 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok1 B
Zarządzenie Nr 90 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 r.1 B
Zarządzenie Nr 89 w spr. powołania zespołów do korekty składów kart do głosowania1 B
Zarządzenie Nr 88 w spr. przekazania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości na których zlokalizowane są przepompownie ścieków1 B
Zarządzenie Nr 87 w spr. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Cieszanów działki poł. w Nowym Bruśnie1 B
Zarządzenie Nr 86 w spr. zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok1 B
Zarządzenie Nr 85 w spr. zbycia nieruchomości gruntowej poł. w Starym Lublińcu1 B
Zarządzenie Nr 84 w spr. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych1 B
Zarządzenie Nr 83 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej1 B
Zarządzenie Nr 82 w spr. przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego1 B
Zarządzenie Nr 62 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. część 3 z 3MB
Zarządzenie Nr 62 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. część 2 z 3MB
Zarządzenie Nr 62 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. część 1 z 3MB
Zarządzenie Nr 81 w sprawie zmian do budżetu na 2014 rMB
Zarządzenie Nr 80 w sprawie dopuszczenia do stosowania legalnych programów komputerowych462 KB
Zarządzenie Nr 79 w sprawie powołania koordynatora gminnego844 KB
Zarządzenie Nr 78 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania855 KB
Zarządzenie Nr 77 w sprawie zbycia nieruchomości186 KB
Zarządzenie Nr 76 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej772 KB
Zarządzenie Nr 75 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości176 KB
Zarządzenie Nr 74 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymiMB
Zarządzenie Nr 73 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej207 KB
Zarządzenie Nr 71 w sprawie ustalenia czasu i częstotliwości szkoleń BHP241 KB
Zarządzenie Nr 70 w sprawie wydawania profilaktycznych posiłków i napojów262 KB
Zarządzenie Nr 69 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży podczas pracy237 KB
Zarządzenie Nr 68 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej205 KB
Zarządzenie Nr 67 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Stary Lubliniec377 KB
Zarządzenie Nr 66 w sprawie zmian do budżetu na 2014 rMB
Zarządzenie Nr 65 w sprawie zbycia nieruchomości190 KB
Zarządzenie Nr 64 w sprawie zmian do budżetu na 2014 r466 KB
Zarządzenie Nr 63 w sprawie aktualizacji konturów użytków gruntowych działek w obrębie Dachnów189 KB
Zarządzenie Nr 61 w sprawie terminu składania wniosków na zakup podręczników156 KB
Zarządzenie Nr 60 w sprawie zmian do zarządzenia Nr 52192 KB
Zarządzenie Nr 59 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rokMB
Zarządzenie Nr 58 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert646 KB
Zarządzenie Nr 57 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna137 KB
Zarządzenie Nr 56 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna137 KB
Zarządzenie Nr 55 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna157 KB
Zarządzenie Nr 54 w sprawie nabycia działki poł. w miejscowości Nowe Brusno157 B
Zarządzenie Nr 53 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej212 KB
Zarządzenie Nr 52 w sprawie badania zadowolenia klientów412 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 11505 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 10MB
Zarządzenie Nr 51 zał. 9802 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 8523 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 5MB
Zarządzenie Nr 51 zał. 2535 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 4MB
Zarządzenie Nr 51 zał. 3480 KB
Zarządzenie Nr 51 zał. 1623 KB
Zarządzenie Nr 51 w sprawie aktualizacji kart usług338 KB
Zarządzenie Nr 50 w sprawie ryczałtu biurowego i środków higieny osobistej dla pracowników UMiG Cieszanów142 KB
Zarządzenie Nr 49 w sprawie zmian do budżetu Miasta i GMiny Cieszanów na 2014 rok981 KB
Zarządzenie Nr 48 w sprawie upoważnienia dla P. Wiolety Bakalrczyk Karta Dużej Rodziny981 B
Zarządzenie Nr 47 w sprawie upoważnienia dla P. Elżbiety Zarębskiej Karta Dużej Rodziny981 B
Zarządzenie Nr 46 w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 5 z 2014 r152 KB
Zarządzenie Nr 45 w sprawie ustalenia dnia wolnego157 KB
Zarządzenie Nr 44 w sprawie powołania komisji konkursowej241 KB
Zarządzenie Nr 43 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok962 KB
Zarządzenie Nr 42 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie oraz powołania Komisji Konkursowej647 KB
Zarządzenie Nr 41 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Edycie Batyckiej na wniosek Kierownika MGOPS190 KB
Zarządzenie Nr 40 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Buczek na wniosek Kierownika MGOPS184 KB
Zarządzenie Nr 39 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Elżbiecie Zarębskiej Kierownikowi MGOPS w Cieszanowie193 KB
Zarządzenie Nr 38 w sprawie powołania komisji likwidacyjnych i komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących aktywa trwałe Miasta i Gminy Cieszanów305 KB
Zarządzenie Nr 37 w sprawie zmian do budzetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok414 KB
Zarządzenie Nr 36 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2014 r641 KB
Zarządzenie Nr 35 w sprawie wyboru 100 ostatecznych odbiorców projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów (2)641 B
Zarządzenie Nr 34 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014347 KB
Zarządzenie Nr 33 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna136 KB
Zarządzenie nr 32 w sprawie zmian do budzetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok512 KB
Zarządzenie Nr 31 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Pachla do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych167 KB
Zarządzenie Nr 30 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych296 KB
Zarządzenie Nr 29 w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej w Gminie Cieszanów296 B
Zarządzenie Nr 28a w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego145 KB
Zarządzenie Nr 28 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok933 KB
Zarządzenie Nr 27 w sprawie przekazywania sprawozdań finansowych i budzetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych180 KB
Zarządzenie Nr 26 w sprawie zmian planów finansowych dla Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie na 2014 rok534 KB
Zarządzenie Nr 25 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok751 KB
Zarządzenie Nr 22 w sprawie ogłoszenia naboru beneficjentów ostatecznych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów751 B
Zarządzenie Nr 21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok222 KB
Zarządzenie Nr 24 w sprawie przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym457 KB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_7MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_6MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_5MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_4MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_3MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_2MB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budzetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2013 r_1MB
Zarządzenie Nr 20 w sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru369 KB
Zarządzenie Nr 19 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu235 KB
Zarzadzenie Nr 18 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego152 KB
Zarzadzenie Nr 17 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna136 KB
Zarządzenie Nr 16 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Cieszanowie206 KB
Zarzadzenie Nr 15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2014MB
Zarządzenie Nr 14 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w miejscowości Dachnów192 KB
Zarządzenie Nr 13 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta i gminy w 2014r311 KB
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok614 KB
Zarządzenie Nr 11 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej poł. w miejsscowości Nowy Lubliniec614 B
Zarządzenie Nr 10 w sprawie zbycia w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej poł. w miejscowości Dachnów191 KB
Zarządzenie Nr 9 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym poł. w miejscowości Nowy Lubliniec191 B
Zarządzenie Nr 8 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości poł. w Nowym Siole185 KB
Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży i dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego185 B
Zarządzenie Nr 6 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok646 KB
Zarządzenie Nr 5A w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr 5 z 2011 r161 KB
Zarządzenie Nr 5 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie173 KB
Zarządzenie Nr 4 w sprawie ustalenia w 2014 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, na które dofinansowanie jest przyznane nauczycielom szkół i placówek oświatowych173 B
Zarządzenie Nr 3 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76 z 2013 r. w sprawie zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych173 B
Zarządzenie Nr 2 w sprawie ryczłtu biurowego i środków higiany osobistej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów141 KB
Zarządzenie Nr 1 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Cieszanów na lata 2014-2016MB