artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XX/14/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 216, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje: § 1 Zwiększa się plan dochod...