artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/11/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kąpielisk ma terenie Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2012. Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej...