artykuł nr 1

 

Uchwała Nr XIX/7/2012

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 27 lutego 2012 r.

 

w sprawie zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Niemstowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U.  z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala,  co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2012 roku zamierza się zlikwidować Filialną Szkołę Podstawową
w Niemstowie.

§ 2

Uczniom zlikwidowanej Filialnej Szkoły Podstawowej w Niemstowie zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Cieszanowie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.