artykuł nr 1

Uchwała nr 49 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
Uchwała nr 50 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w roku 2010.
Uchwała nr 51 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cieszanów.
Uchwała nr 52 w sprawie powołania zespołu, który przedstawi Radzie swoja opinię o kandydatach zgłoszonych na ławników.
Uchwała nr 53 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Cieszanów.
Uchwała nr 54 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2014.
Uchwała nr 55 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/16/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2011 rok
Uchwała nr 56 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/22/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.
Uchwała nr 57 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Uchwała nr 58 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów
Uchwała nr 59 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 60 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Cieszanowie w 2011 roku

Załączniki:
Nr 6075 KB
Nr 59200 KB
Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały nr 58123 KB
Nr 58127 KB
Nr 5784 KB
Nr 5685 KB
Nr 55129 KB
Załącznik do uchwały 54323 KB
Nr 54119 KB
Nr 53147 KB
Nr 5277 KB
Nr 5165 KB
Nr 5079 KB
Nr 4971 KB