artykuł nr 1

Uchwała nr 37 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu.
Uchwała nr 38 w sprawie wykazu kąpielisk ma terenie Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2011.
Uchwała nr 39 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków.
Uchwała nr 40 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Uchwała nr 41 w sprawie wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
Uchwała nr 42 w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
Uchwała nr 43 w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała nr 44 w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego  na drodze powiatowej nr 1634R Żuków - Huta Różaniecka - granica województwa w 2011 roku nr IV/4/2011 z dnia 31-01-2011.
Uchwała nr 45 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów
Uchwała nr 46 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 47 w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarza komunalnego w Dachnowie.
Uchwała nr 48 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarza komunalnego w Dachnowie