artykuł nr 1

nr 74 w w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rozszerzenie cmentarza w Dachnowie"
nr 75 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów
nr 76 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Cieszanów dla Gminy Radomyśl poszkodowanej w wyniku powodzi w czerwcu 2009 r.
nr 77 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
nr 78 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
nr 79 w  sprawie  uchylenia  uchwały Nr 60/XL/09Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 września 2009 r. w  sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno - sportowych oraz handlowo - usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem
nr 80 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno – sportowych oraz handlowo – usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem

Załączniki:
Uchwała 8076 KB
Uchwała 7977 KB
Uchwała 7890 KB
Uchwała 77105 KB
Uchwała 7684 KB
Uchwała 7571 KB
Uchwała 74MB