artykuł nr 1

                                P R O T O K Ó Ł   Nr  II/06

 

 

 

 

Z sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie , odbytej w dniu 03 marca 2006 roku  o godzinie 12-tej w sali narad Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów  , pod przewodnictwem p. mgr Stanisława Różyckiego –Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie .

 

 

Uczestniczący w sesji Sołtysi i Przewodniczący rad osiedlowych oraz zaproszeni Goście – zgodnie z listami obecności , stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu (nr 1 i nr 2).

 

Otwarcia Sesji dokonał  p. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Stanisław Różycki , stwierdził na podstawie listy obecności , że w sesji uczestniczyło  14 Radnych na ogólna liczbę 15 radnych  (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji). Rada była kompetentna do podejmowania uchwał .

 

Pan Przewodniczący przypomniał  ,że porządek obrad został podany w zawiadomieniach o sesji  i zapytał o ewentualne uwagi w tej sprawie .

 

Dodatkowo zaproponowano do porządku obrad dwa projekty uchwał .

 

 

 

Porządek sesji :

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Stwierdzenie prawomocności sesji.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

5.     Informacja Przewodniczącego  Rady o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym .

6.     Zgłoszenie interpelacji i zapytania Radnych .

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał  i ich podjęcie :

-  w sprawie rozszerzenia cmentarza w mieście Cieszanowie,

-  w sprawie rozszerzenia cmentarza  w miejscowości Dachnów ,

-  w sprawie zmiany Uchwały Nr 69/IX/ 05 Rady Miejskiej w Cieszanowie dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

- w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego , za warunki pracy   oraz wysokość i warunki  wypłacania innych składników  wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy  , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw , a także wysokość dodatku  mieszkaniowego  oraz szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania,

 

          -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla innych jednostek

              Samorządu terytorialnego ,

          -   w sprawie nawiązania współpracy z Województwem Podkarpackim

              Powiatem Lubaczowskim , Gminą Horyniec Zdrój , Miastem i Gminą

              Narol , oraz Gmina Lubycza Królewska w celu realizacji projektu pn.”

              Roztoczański Program Rozwoju Turystyki „ ,

          -  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadania Gminy

             Cieszanów w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców .

8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych .

9.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w okresie międzysesyjnym.

10. Wnioski i oświadczenia Radnych.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

Ad.  1

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Pan mgr Stanisław Różycki otworzył XXXVIII sesję zwyczajną Rady. Powitał zebranych  uczestników sesji.

 

 

Ad.  2

 

 

             W obradach uczestniczyło 14 Radnych – sesja była prawomocna do podejmowania uchwał.

 

 

Ad.  3

                  Przewodniczący rady Miejskiej zapoznał zebranych z porządkiem obrad sesji . Zostały wprowadzone do porządku dwa projekty uchwał tj.

- w sprawie nawiązania współpracy z Województwem Podkarpackim , Powiatem Lubaczowskim , Gminą Horyniec Zdrój , Miastem i Gmina Narol oraz  Gmina Lubycza Królewska ,

 

- w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadania Gminy Cieszanów w zakresie obsługi  nietrzeźwych mieszkańców .

 

Po rozszerzeniu porządku obrad o sprawy j.w  porządek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

 

 

Ad. 4

 

 

Protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej . Do protokołu nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń ani uwag. Poddany został pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie .

 

Ad.  5

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach międzysesyjnych

została przedstawiona Wysokiej Radzie  i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

 

Ad.  6

 

Zgłoszenie interpelacji i zapytania Radnych .

 

W tym punkcie obrad głos zabrał radny pan Józef Gołębiowski :

Zapytał w sprawie użytkowania  mienia gminnego (pastwisk) – czy obowiązują nadal uchwały z  zebrań wiejskich  z tamtego roku , czy rolnicy maja prawo wypowiedzieć się w sprawie użytkowania gruntów mienia wiejskiego  , czy tez o tym będzie decydować Rada Miejska ?

 

Pan Burmistrz mgr Zdzisław Zadworny udzielił odpowiedzi na zapytania Pana radnego Gołębiowskiego  :

W 2005 roku zebrania wiejskie podjęły uchwały w sprawie dysponowania gruntami mienia wiejskiego przez Zakład Obsługi Gminy i po roku widać ,że ZOG prawidłowo dysponuje tymi gruntami dlatego nie ma potrzeby aby zmieniać użytkownika .

 

 

Ad.  7

 

        Rozpatrzenie projektów uchwał .

 

 W takiej kolejności zostały przedstawione projekty uchwał , a następnie podjęte;

 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla innych jednostek samorządu terytorialnego ,

 

Pan Burmistrz M i G wyjaśnił sprawę – uchwała w powyższej sprawie  wyrazi zgodę  na zawarcie porozumienia z Województwem Podkarpackim  i Zarządem Powiatu  na następujące zadania :

- budowa chodnika w Kowalówce w ciągu drogi  Jarosław – Bełżec,

- wymiana nawierzchni chodników  w mieście Cieszanowie ul. Sobieskiego i ul Kościuszki ,

- przebudowa nawierzchni drogi  powiatowej Moszczenica  -Cieszanów ,

- budowa chodnika w miejscowości Niemstów ,

- przebudowa drogi  ul Leśna  w Cieszanowie ,

- wykonanie zatoki autobusowej z kostki brukowej  i odnowa nawierzchni  drogi powiatowej  Cieszanów –Nowe Sioło.

Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych jest konieczna i niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz dla właściwej organizacji  ruchu drogowego .

 

Przed głosowanie projektu tej uchwały  Pan Radny Stanisław Franciszek Gajerski  zgłosił pilną potrzebę budowy chodnika z Cieszanowa na Czereśnie i zapytał czy została uwzględniona ta sprawa w przedstawionym projekcie uchwały ? Jak wynikało z projektu  sprawa ta nie została ujęta .

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr  5 do protokołu.

 

-  w sprawie rozszerzenia cmentarza  komunalnego w mieście Cieszanowie ,

 

W tej sprawie głos zabrał Pan Burmistrz Miasta i Gminy mgr Zdzisław Zadworny -  Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Cieszanowie uznaje się za konieczne  , zakres terytorialny  poszerzenia cmentarza określony został w załączniku do uchwały (mapka). Na poszerzenie cmentarza otrzymano  zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora w Lubaczowie w formie decyzji. Sprawa poszerzenia cmentarza  jak tez inwestycji wokół  cmentarza została dokładnie omówiona na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w dniu 2 marca br.

W wyniku głosowania powyższego projektu uchwały uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu .

 

 

- w sprawie rozszerzenia cmentarza w Dachnowie  - również Pan Burmistrz     M i G objaśnił  ta sprawę  zaistniała konieczność poszerzenia cmentarza również w Dachnowie  o część działki komunalnej  oraz o działkę prywatnego właściciela , która wcześniej została podzielona i były czynione starania o wykup tej działki , ale sprawa nie została załatwiona ponieważ  właściciel działki zaproponował zamianę tej działki na dwie działki budowlane w Dachnowie . Nie można było dokonać tej zamiany z uwagi na fakt iż działki te były  o wiele droższe  od tej która ma być przeznaczona na poszerzenie cmentarza . Zostanie dokonana zmiana przeznaczenia tej działki , a następnie wykonany nowy szacunek być może wtedy uda się doprowadzić ta transakcję do skutku .

Po  przedstawieniu tej informacji poddano pod głosowanie projekt wcześniej przedstawiony , w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr  7 do protokołu.

 

- w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 69/IX/05 Rady Miejskiej w Cieszanowie  dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok .

 

W uchwale tej należało wprowadzić zmianę  zamiast diety dla Członków Komisji za uczestnictwo w posiedzeniach  przysługuje wynagrodzenie .W projekcie zaproponowano 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę . Członkowie Komisji będą pobierać wynagrodzenie  na podstawie umowy –zlecenia  , a następnie za każdorazowe uczestnictwo  w posiedzeniu  będą sporządzane rachunki do wypłaty.

W wyniku głosowania uchwała w tej sprawie została podjęta jednomyślnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.

 

- w sprawie ustalenia Regulaminu  określającego wysokość  stawek i szczegółowe  warunki przyznawania  nauczycielom dodatków  oraz wysokość  i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia  wynikających ze stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania  za nadgodziny ponadwymiarowe  , a także wysokość dodatku mieszkaniowego .

 

Pan Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił ,że w tej sprawie są pozytywne opinie wszystkich Komisji Rady Miejskiej . Również przeprowadzono  uzgodnienia ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego  reprezentowanym przez Panią Prezes Zarządu Oddziału w Cieszanowie  mgr Stanisławę Chomyszyn  i Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność” reprezentowanym przez  Panią  mgr Stefanie Cieplicką – Międzyszkolną Komisję.

Po przeprowadzeniu  negocjacji osiągnięto kompromis  i ustalono wspólnie treść przedmiotowej uchwały . Zmiana dotyczyła jedynie  wzrostu o 0.5 %  dodatku motywacyjnego pozostałe sprawy zawarte w tym projekcie zostały na poziomie ubiegłego roku .

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został poddany pod głosowanie i uchwała została przyjęta jednogłośnie – stanowi  załącznik nr  9 do protokołu.

 

- w sprawie nawiązania współpracy z Województwem podkarpackim , Powiatem Lubaczowskim , Gminą Horyniec Zdrój , Miastem i Gmina Narol oraz Gminą Lubycza Królewska .

 

Pan Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił ta sprawę :

W celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Cieszanów zachodzi konieczność realizacji projektu na terenie południowo-wschodniej części Roztocza .

Celem ogólnym projektu jest rozwój  regionalnej infrastruktury  społecznej na terenie Roztocza Południowego  poprzez realizację  celów szczegółowych tj. lepsze wykorzystanie walorów  turystyczno-przyrodniczych regionu  , poprawa ilościowa i jakościowa bazy turystycznej  , budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej ( centra informacji , bazy noclegowe , szlaki turystyczne  , ścieżki turystyczno-krajoznawcze ,ścieżki rowerowe , wyciągi narciarskie , zaplecze wypoczynkowe  i gastronomiczne , aktywna promocję ( konferencje, publikacje , reklamy w środkach masowego przekazu , organizacja imprez rangi krajowej i międzynarodowej .

 

Pan Burmistrz zapoznał z projektem zebranych pokazując zaznaczone element na mapie  i dokładnie objaśniając  projektowane inwestycje .

 

Dokładnie całość została omówiona na posiedzeniach Komisji Rady . Projekt uchwały w tej sprawie poddano pod głosowanie , w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu .

 

Ostatnim projektem uchwały  był projekt w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadania Gminy Cieszanów  w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców . Zadania te będą realizowane  w Miejskim Ośrodku  Zapobiegania Uzależnieniom  w Przemyślu ul .św. Brata Alberta – w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu .

 

 

Ad.  8

 

      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych .

 

Pan Burmistrz poinformował zebranych ,że w terminie koniec maja –początek czerwca  rozpocznie się budowa drogi powiatowej od Cieszanowa w kierunku Brusna.

 

Poruszył sprawę budowy obwodnicy w Cieszanowie  , zdaniem Pana Burmistrza  należy jak najszybciej zająć się sprawą  wykupu gruntów  po to aby odcinek znalazł się jako ciąg drogi  do finansowania z odpowiedniego programu unijnego.

 

Pan Radny Franciszek Ważny zawnioskował  aby przy budowie drogi Cieszanów –Kopki  uwzględnić  budowę parkingu  koło Kościoła w Starym Lublińcu  oraz parking i zaplecze koło cmentarza w Starym Lublińcu.

Pan Burmistrz obiecał ,że jeżeli dojdzie  do realizacji inwestycji drogowych  to będziemy pilotować  zgłaszane sprawy , zakres spraw będzie konsultowany z Zarządem Dróg Wojewódzkich dlatego musimy mieć wcześniejszą wizję co chcemy zrobić.

 

Pan Radny Franciszek Ważny stanowczo  zapytał kiedy będzie załatwiona sprawa drogi z Nowego Lublińca do Huty ?  Zdaniem Pana Radnego jest to bardzo pilna sprawa .Pan Burmistrz poinformował ,że została rozpoczęta procedura wywłaszczeniowa.

 

Następnie Pan Radny Franciszek Ważny  wnioskował o budowę chodnika  w Stary Lublińcu ( od Kościoła w kierunku Pana Mazurkiewicza ).

 

Pan Radny Stanisław Franciszek Gajerski wykorzystując obecność Przewodniczącego Rady Powiatu  Pana mgr Zbigniewa Wróbla  zwrócił  uwagę na podniesienie kwestii  siedlisk bocianów  na naszym terenie  i proponował  zaprosić ornitologa , a w  przedstawionym przez Pana Burmistrza programie budowy ścieżek rowerowych  uwzględnić ten element  aby podnieść atrakcje .

 

 

Podniesiono kwestię padłych orłów w Starym Lublińcu .

Pan Radny Gołębiowski  proponował ukazanie walorów  naszej gminy  i opracowanie  informatora  turystycznego.

Ad.  9

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza  G i M w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji.

 

Pan Burmistrz M i G mgr Zdzisław Zadworny  poinformował zebranych o tym  ,że  nie widzi potrzeby  w związku  z  brakiem wniosków na budowę inwestycji

opracowania   Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla centrum miasta Cieszanowa . Obecnie gmina nie posiada też środków finansowych  na   opracowanie MPZP . Po zapoznaniu się z tematem  Radni zadecydowali  o tym ,że  w najbliższym czasie  nie będą podjęte żadne działania ze strony Rady Miejskiej w Cieszanowie  zmierzające  do sporządzenia powyższych planów .

Ad. 10. Zakończenie obrad sesji .

Obrady zakończono o godzinie  15 15.

 

                                                                             Przewodniczący

                                                                   Rady Miejskiej w Cieszanowie

                                                                 mgr inż. Stanisław Różycki

Protokółowała : Helena Ważna