artykuł nr 1

                               P R O T O K Ó Ł   Nr  I / 06

 

Z sesji  Rady Miejskiej w Cieszanowie, odbytej w dniu 27 stycznia 2006 roku  o godzinie 12-tej   w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  , pod przewodnictwem p. mgr inż. Stanisława Różyckiego  - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Uczestniczący w sesji sołtysi i przewodniczący rad osiedli  oraz zaproszeni Goście – zgodnie  z listami obecności , stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu .

 

Otwarcia sesji dokonał  p. mgr inż. Stanisław Różycki –Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie  , stwierdził na podstawie listy obecności  ,że w sesji  uczestniczyło  14 Radnych na ogólna liczbę 15 Radnych , a zatem   Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał .

 

Pan Przewodniczący przypomniał ,że porządek obrad został podany w zawiadomieniach  o sesji .

 

 Porządek sesji :

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności  sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

 5. Informacja Przewodniczącego  Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Zgłoszenie interpelacji  i zapytania Radnych.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały  i jej podjęcie :

-  w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Cieszanów na 2006 rok ,

-  przedstawienie opinii Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu .

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych .

 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w okresie międzysesyjnym  , przedstawienie informacji o najważniejszych wydarzeniach w gminie Cieszanów w roku 2005 .

 3. Sprawozdania z działalności Komisji  Rady i Rady Miejskiej za 2005 rok oraz zatwierdzenie planów pracy na 2006 rok.

 4. Plan Pracy Burmistrza  i Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów na 2006 rok.

 5. Wnioski i oświadczenia Radnych .

 6. Zakończenie obrad.

 

Ad.  1  Jak wyżej .

 

Ad. 2  W obradach uczestniczyło  14 Radnych , na ogólna liczbę 15 , Rada  jest

 kompetentna   do podejmowania uchwał prawomocnych .

 

Ad. 3   Porządek obrad przedstawiony w zawiadomieniu o sesji został  poszerzony o jeden projekt uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej i rekreacja”.

Po wprowadzeniu tej zmiany porządek obrad został poddany pod głosowanie i i jednomyślnie przyjęty.

 

Ad. 4  Protokół z ostatniej sesji tj. z dnia  29 grudnia 2005 r.-.  był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.  . Nie zgłoszono do protokołu żadnych uwag ani zastrzeżeń .

 W wyniku głosowania został przyjęty jednomyślnie .

 

Ad. 5 Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  mgr inż. Stanisław Różycki  zapoznał zebranych  z informacja o działaniach miedzysesyjnych , która jest załącznikiem do protokołu sesji.

 Pan Przewodniczący Rady odczytał pismo  dotyczące  Narodowego Programu  Zdrowia , które wypłynęło z Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  do Pana Wojewody.

Przedstawił również szczegółowo pisma skierowane do Rady Miejskiej  Pana Edwarda Sopla –mieszkańca Cieszanowa   dotyczące    płacenia  należności za zrzut ścieków  Spółce „Cieszkom” .

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Franciszek Ważny poruszył sprawę  zapuszczania  niebezpiecznym jego zdaniem środkiem chemicznym tytoniu . Zaproponował aby w tej sprawie zwrócić się do SANEPID-u o opinię szkodliwości tej substancji  dla ludzi.

 

Ad. 6  Interpelacje i zapytania Radnych .

 

W tym punkcie porządku obrad z zapytaniem wystąpiła Radna Pani Wanda Komosińska  w sprawie  funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego , który powstał  w Nowym Siole ( w budynku byłego przedszkola po PGR) .

 

Na ten temat wypowiedział się Pan Burmistrz M i G  mgr Zdzisław Zadworny ,

sprawa otwarcia tego zakładu skomplikowała się z uwagi na to iż trzeba było dokonać przeróbek  w budynku zgodnie z przepisami aby uruchomić taką placówkę. Według informacji  Pana Burmistrza nastąpił wstępny nabór  pracowników do tego zakładu z Urzędu Pracy .  Trwają rozmowy w sprawie  kontraktu z Kasą Chorych , jeżeli zostaną spełnione dwa warunki  tj. stan  techniczny niezbędny do uruchomienia placówki i zostanie podpisana umowa z Kasą Chorych  to wtedy placówka zacznie funkcjonować.

 

Pan Radny Franciszek Ważny zapytał jak wygląda sprawa sprzedaży pałacu w Niemstowie ?

Pan Burmistrz M i G wyjaśnił ,że chętnych  było dużo ale kiedy został ogłoszony przetarg na sprzedaż tej nieruchomości  nie wpłynęło  wadium i do przetargu nie doszło . Zdaniem Pana Burmistrza  chętni czekają na obniżkę ceny , ale nie ma co się spieszyć  i jeszcze poczekamy na korzystną  ofertę .

 

Radni pytali również  w sprawach takich jak :

- sprzedaż piekarni w Cieszanowie  (GS SCH),

- odnowienie Pałacu w Nowym Siole ,

- wycinka drzew w parku obok pałacu w Nowym Siole ,

Na powyższe zapytania Pan Burmistrz Mi G udzielił odpowiedzi :

Kupnem piekarni zainteresowana jest osoba , która zamierza prowadzić działalność handlową i zainteresowana jest również poszerzeniem powierzchni w kierunku południa ( gruntami wspólnoty) . Gmina może w tej sprawie  mając na uwadze miejsca pracy na naszym terenie  obniżyć podatki dla przedsiębiorcy który zacznie funkcjonować.

Jeżeli zaś chodzi o park w Nowym Siole to  jest wykonywana wycinka krzaków , dzikich drzew , pałac może być remontowany  ale pod warunkiem uzyskania dotacji unijnych  i w tym kierunku będą czynione starania . Zakład Usług komunalnych może jako przedsiębiorstwo wystąpić z wnioskiem  o dotację łącząc pałac , park , kąpielisko jako całość zadania.

 

Pytano również co będzie z lokatorami baraku  obok pałacu w Nowym Siole ?

Pan Burmistrz  powiedział , że w tej sprawie prowadzone są rozmowy z zainteresowanymi , jeden z Panów proponuje aby dać mu grunt pod budowę za zbiornikami wodnymi w Nowym Siole  i w tej sprawie należy dogadać się z Agencją Nieruchomości Rolnych bo to jest ich grunt .

 

Ad. 7   Rozpatrzenie projektów uchwał : w sprawie budżetu miasta i gminy Cieszanów na 2006 rok .

 

Pan Przewodniczący rady Miejskiej przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Cieszanów na 2006 rok . Podkreślił ,że dyskusja nad projektem budżetu odbyła się na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej , które obradowały w dniach 24 i 25 stycznia br. Odczytał opinie Komisji Budżetowej ( opinia była pozytywna) . Opinie  pozostałych komisji również były pozytywne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej prosił jeszcze  o dyskusję w tym temacie , uwagi , propozycje.

Radna Pani Wanda Komosińska zapytała  czy jest szansa aby wniosek na dotacje w sprawie budowy kanalizacji był pozytywnie załatwiony ?

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz wyjaśnił ,że liczy na to iż wniosek , który ma być  złożony do końca stycznia br. zostanie rozpatrzony pozytywnie .

 

Pani Radna Komosińska również zapytała  czy będzie wykonane ogrodzenie cmentarza jak również o budowę kaplicy cmentarnej. ?

Pan Burmistrz powiedział ,że  Urząd posiada już projekt  dokumentacji  na  budowę kaplicy , ale trzeba ustalić z Ks. Proboszczem  z Cieszanowa tą sprawę. Ogrodzenie będzie wykonane  w tym roku .

 

Pan Radny Józef Gołębiowski zapytał czy są już zezwolenia na poszerzenie cmentarza?

Pan Burmistrz wyjaśnił ,że  są już uzgodnienia wszystkich służb niezbędne do wydania zezwolenia .

Poinformował również , że środki finansowe na remonty dróg zostały zaplanowane w budżecie gminy zgodnie z ustaleniami Komisji Rolnictwa .

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu  miasta i gminy Cieszanów na 2006 rok , w wyniku głosowania  uchwała została przyjęta  jednogłośnie i stanowi  załącznik  do protokołu sesji .

 

 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił projekt uchwały w sprawie  zmiany zakresu  wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. ”Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja .

 

Pan Burmistrz wyjaśnił ,że zmniejszono zakres  wykonywania zadania  oraz limit wydatków w roku 2006 o kwotę 2 265 229 ,47  na zadanie – „Kompleksowe rozwiązanie  gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów „ , natomiast zwiększono limit wydatków na 2007 rok  o kwotę 609 840,66. Również zwiększono zakres wykonywania zadania oraz limit wydatków  w roku 2006 o kwotę 59 766,00 na przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji  wraz z przebudową oświetlenia parkowego .

 

Po tych wyjaśnieniach projekt uchwały został poddany pod głosowanie , w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu sesji .

 

Ad. 8  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych nie było .

 

Ad. 9    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów zostało przedstawione  i stanowi załącznik do protokołu sesji .

 

Pan Burmistrz poinformował również zebranych o następujących sprawach :

- o rozmowach z Dyrekcją Cukrowni i związkami zawodowymi w Ropczycach nadmienił ,że jest źle robiony  pomiar cukru w burakach ale jest to złośliwość pracowników którzy to wykonują ,

 

- zaproponował aby w tym roku został zorganizowany „Dzień Samorządowca” (koniec     maja br.)

Poinformował ,że informacja dotycząca najważniejszych wydarzeń za ubiegły rok zostanie przedstawiona na następnej sesji Rady Miejskiej .

 

Ad. 10  Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Stanisław Różycki  przedstawił plan pracy Rady na 2006 rok.

Zaproponowano  aby zorganizować otwarte posiedzenie Rady Miejskiej .

Radny Stanisław Franciszek Gajerski poruszył sprawę  braku samorządu w mieście Cieszanowie , jego zdaniem w tej sprawie należy coś zrobić.

Przewodniczący Rady zaproponował aby do tej sprawy wrócić po wyborach.

 

Następnie Panowie Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawiali Wysokiej Radzie sprawozdania  z pracy Komisji za rok 2005 .

Sprawozdania te stanowią załączniki do  protokołu. 

Przedstawiono również plany pracy Komisji Rady na bieżący rok.

Rada Miejska przegłosowała przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej  ,Komisji Rady  jak również  pozytywnie zaakceptowała sprawozdania z działalności Rady i Komisji Rady  za 2005 rok.

 

Ad. 11  Plan pracy  Burmistrza  i Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów   na 2006 rok zostanie również przedstawiony na następnej sesji Rady Miejskiej .

 

Ad. 12.  Wnioski i oświadczenia Radnych .

 

W tym punkcie porządku obrad głos zabierali :

 

- Pan Radny Stanisław Franciszek Gajerski zaproponował aby zorganizować uroczystość  z okazji 60-lecia objęcia probostwa w Parafii w Cieszanowie przez Ks. Józefa Kłosa  , podkreślić zasługi śp. Ks.  Kłosa.

Również Pan Radny Gajerski   zaproponował aby podziękować Panu Radnemu Edwardowi Batyckiemu , który jest Dyrektorem Poczty –Placówki w Cieszanowie za  osiągnięcia jakie do tej pory placówka ta osiągnęła.

Zdaniem jego należy wystosować pismo na ręce Pana Dyrektora.

 

Sołtys wsi Chotylub  prosił aby  zrobić za remizą strażacką gril , który już wcześniej był obiecany , Pan Burmistrz powiedział ,że sprawa jest aktualna  i będzie zrobione.

Również Pan Sołtys Jan Kornaga pytał  jakie mają być dochody  aby  rolnicy skorzystali ze świadczeń rodzinnych   – Pan Burmistrz wyjaśnił ,że dochody z gospodarstwa rolnego zmniejszyły się  i z tej pomocy może korzystać więcej ludzi , zaproponował aby  w tej sprawie informacji zasięgać u pracownika ds. świadczeń rodzinnych w pomocy społecznej .

Pan Radny Gołębiowski  zapytał czy coś wiadomo Panu Burmistrzowi na temat likwidacji Powiatu Lubaczowskiego .

Pan Burmistrz wyjaśnił ,że na razie takich decyzji nie ma .

 

Zabierając w tej sprawie głos Pan Radny Stanisław Franciszek Gajerski dodał ,że Lubaczów powinien  argumentować i zabiegać  o to aby powiat pozostał .

 

Ad. 13. Zakończenie obrad .

 

Wobec wyczerpania porządku obrad  XXXVII sesji  Rady Miejskiej w Cieszanowie  Pan Przewodniczący zamknął obrady o godzinie  16 20 .

 

Protokołowała :

Helena Ważna