artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 71/IX//2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 listopada 2005 r

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40, art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.l, art. 41 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§1-

1.  Uznaje się za pomnik przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm równym 385 cm, wysokości 30 m i wieku 140 lat.

2.      Drzewo rośnie na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Oleszyce, oddział 47 b, działka ewidencyjna nr 1282 w obrębie geodezyjnym Niemstów.(zał. graficzny).

3.              Celem ochrony jest zachowanie drzewa ze względu na okazałe rozmiary, odbiegające od drzew w okolicznych drzewostanach.

§2.

. W stosunku do drzewa uznanego za pomnik przyrody, o którym mowa zabrania się:

1)          Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu.

2)    Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.

3)          Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej.

4)    Umieszczania tablic reklamowych.

§3.

Sprawowanie   nadzoru   nad   ochroną  pomnika   powierza   się   Nadleśnictwu   Oleszyce oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§4

 Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego..

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.