artykuł nr 1

UCHWAŁA

NR    70/IX/2005

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 29 listopada 2005 r.

w   sprawie   uchwalenia   programu   współpracy   z   organizacjami   pozarządowymi na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. nr 142, poz. 1591, z późn. zm./, art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Cieszanów z Organizacjami Pozarządowymi

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

§1

Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 r. jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i gminy Cieszanów. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez:

1.                 określenie priorytetowych zadań publicznych,

2.                 zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

3.                 wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

4.                 zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu, obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,

5.                 zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie w/w zadań.

§2

Program współprac} z organizacjami pozarządowymi, oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych obejmuje realizację wspólnych zadań, do których w szczególności należą:

1.  promocja gminy,

2.               zdania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

3.               rozpowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki,

4.               ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

5.               ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

6.               realizowanie          zadań         związanych         z         utrzymaniem          porządku         publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

7.               pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

8.               promocja i organizacja wolontariatu,

9.               współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw.

Do wspólnych zadań gminy i organizacji pozarządowych należą również sprawy z zakresu:

1.               podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

2.               tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

3.               określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.

§3

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 2 będzie realizowana w formach określonych w uchwale Nr 5 l/YIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia


20 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Cieszanów z Organizacjami Pozarządowymi

§4

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu.

Wykonywanie programu koordynuje Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają referaty urzędu, które w swych zakresach działania mają dany rodzaj zadań publicznych. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty powinna być dokonana przez komisję powołaną przez Burmistrza.

§5

Środki finansowe na realizację programu.

W budżecie miasta i gminy na 2006 r. przewiduje się zabezpieczenie środków na realizację programu współpracy w wysokości 100 000 zł.

Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w kwocie 100 000 zł przeznacza się na zadania z zakresu:

a)       oświaty i wychowania w kwocie 15 000 zł,

b)       kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji w kwocie 10 000 zł,

c)       upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 55 000 zł,

d)       promocja gminy 15 000 zł,

e)       organizacja rekolekcji oraz wyjazdów na kolonie i obozy 5 000 zł.

W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego organizacje pozarządowe lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych mogą być zwiększone w budżecie miasta i gminy środki przeznaczone na realizacje programu współpracy.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.