artykuł nr 1

         Uchwała  Nr 67/IX/2005

                               Rady  Miejskiej w Cieszanowie

               z  dnia 29 listopada 2005 r.

 

w sprawie ustalenia  wysokości  stawek  podatku od nieruchomości na 2006 rok

 

            Działając  na  podstawie   art. 18   ust.2   pkt.8   ustawy z dnia 8  marca  1990 r.           o  samorządzie   gminnym    (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm)  oraz  art. 5 ust.1 i 2 ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach    lokalnych                     ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84  z późnymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach             i opłatach lokalnych /Monitor Polski Nr 68 poz. 956/

 

                                                  Rada  Miejska w Cieszanowie

      uchwala co następuje:

 

      § 1

 Ustala się stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych , jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych     w wysokości:

 

1) od  gruntów:

a)      związanych  z prowadzeniem  działalności gospodarczej , bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2  powierzchni        0,53 zł

 

b)      pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych              - od 1 ha powierzchni                                                                                             3,60 zł

 

      c)  zajętych pod budownictwo mieszkaniowe i zakwalifikowanych  w ewidencji gruntów                                  

           i  budynków do gruntów budowlanych oznaczonych symbolem „B” – od 1 m2    

           powierzchni                                                                                                              0,05zł

                                                                                                                                                                                       

d)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

      pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni                  

                                                                                                                                    0,16 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1m2   powierzchni użytkowej                                                     0,44 zł

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                15,89 zł

c)zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem  siewnym    - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                           6,85 zł

d)zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie  udzielania świadczeń    

zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej                                                            3,68 zł

e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m 2 powierzchni użytkowej         

                                                                                                                                 4,39 zł

3)    od budowli –2 %      ich wartości określonej na podstawie  art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7         

                                                                     § 2

Wykonanie  Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

                                                                       § 3

Nadzór nad realizacją   Uchwały    powierza   się   Komisji   Budżetowej   Rady   Miejskiej    w Cieszanowie.

                                                                       § 4

Traci moc Uchwała Nr 70/XI/2004  Rady Miejskiej w Cieszanowie  z dnia 8 listopada 2004 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych .

                                                                       § 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

                                                                       § 6

Uchwała zostanie  podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie  na tablicach informacyjnych.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.