artykuł nr 1

      UCHWAŁA   Nr 65/IX/2005

               Rady  Miejskiej w Cieszanowie

                z  dnia 29 listopada 2005 r.

 

w sprawie wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

 

 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6a ust. 11  ustawy z dnia  15 listopada  1984 r. o podatku rolnym( Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust.9  ustawy    z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  ( Dz.U. Nr 200. poz.1682) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach    i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 z późn. zm.) – Rada Miejska w Cieszanowie

 

                                                           uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się wzór informacji o gruntach (IPR-1), stanowiący załącznik nr 1do uchwały.

§ 2

Określa się wzór informacji o lasach (IPL-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 3

Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IPN-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr. 63/XI/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z 5 listopada 2004 r.        w sprawie wzorów informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach.

 

§ 6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 1.

                                                    do Uchwały Rady Miejskiej  w Cieszanowie

                                                      Nr 65/IX/2005 z dnia  .29 listopada 2005 r.

 

 

 

IPR – 1                               INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 

 

na

2. Rok

 

......................................................

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Burmistrz Miasta i Gminy.....................................

 

    Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj  własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q  2. współwłaściciel        q 3. posiadacz samoistny    q  4. współposiadacz  samoistny   q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca)   q  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

 

 

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

 

 

 

9. Numer PESEL/REGON

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok              q 2. korekta uprzednio złożonej informacji

 

 

 

 

<>

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw.

 

 

 

 

Grunty orne

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Sady

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Użytki zielone

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Grunty pod stawami

 

 

 

 

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 

 

 

 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 

 

 

 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 

 

 

 

Rowy

 

 

 

 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

20. Imię

 

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26. Data i podpis przyjmującego formularz

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.