artykuł nr 1

Uchwała 62/IX/2005

Rady Miejskiej  w Cieszanowie

z dnia 29 listopada 2005 r.

 

w sprawie terminów płatności dla inkasentów na terenie Miasta  i Gminy Cieszanów

 

            Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.     z 1993 r. Dz.U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.   o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr  200, poz. 1682 z późn. zm.) i art. 47 § 4a ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (tekst jednolity     z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Cieszanowie 

 

uchwala co następuje:

 

 

 

                                                                       § 1

 

Ustala się następujące terminy płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta i gminy  do dnia:

 

 

-         31 marca,

-         31 maja,

-         30 września,

-         30 listopada  danego  roku kalendarzowego.

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.