artykuł nr 1


Uchwala nr 59/IX/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 listopada 2005 r.


w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§1

Ustala się opłatę administracyjną za wydane wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszanów lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszanów w wysokości:

1)   za sporządzenie wyrysu z miejscowego planu lub studium wymienionych wyżej:

a)      w formacie A4 w kolorze wykonania - 10 zł

b)      w formacie A4 w kolorze czarno - białym - 6 zł

c)      w formacie A3 w kolorze czarno - białym 15 zł

2)   za sporządzenie wypisu z miejscowego planu lub studium:

a)              dla pierwszej działki ewidencyjnej - 10 zł

b)      dla każdej następnej działki po 1 zł

§2

Opłaty określone w § 1 wnosi się do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie najpóźniej w dniu wydania wyrysów i wypisów, o których mowa w § 1.

§3

Wykonanie uchwały poleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat należnych od 2006 roku.


Załącznik do Uchwały Nr 59/IX/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie wprowadzenie opłaty administracyjnej

Kalkulacja kosztów

Oplata administracyjna za sporządzenie wyrysów i wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania i Studium Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cieszanów                                                                                                     N

 

Płace pracownika

Wyrys w formacie

A4 w kolorze

wykonania

Wyrys w

formacie A4

w kolorze

czarno - białym

Wyrys w formacie

A3 w kolorze

czarno - białym

Wypis dla pierwszej działki

Wypis dla następnej działki

Płaca brutto =2610: 170 godzin miesięcznie = 15,35 zł/godz.

15,35 zł x 0,42 = 6,45 zł

15,35 zł x 0,283 = 4,34 zł

15,35 zł 0,718 = 11,02 zł

15,35 zł x 0,495= 7,60 zł

15,35 zł x 0,05 = 0,77 zł

Fundusz socjalny = 733,25 :12 miesięcy = 61,10 : 170 godz./m-c = 0,36 zł/godz.

0,36 zł x 0,42 = 0,15 zł

0,36 zł x 0,283 = 0,10 zł

0,36 zł x 0,718 = 0,26 zł

0,36 zł x 0,495 = 0,18 zł

0,36 zł x 0,05 = 0,02 zł

Dodatkowe wynagrodzenie 2610 x 12 = 31320 x 8,5 % = 2662,20 zł: 12 miesięcy = 221,85 zł: 170 godzin /miesiąc = 1,30 zł/godz.

1,30 zł x 0,42 = 0,55 zł

1,30 zł 0,283 = 0,37 zł

1,30 zł x 0,718 = 0,93 zł

1,30 zł x 0,495 = 0,64 zł

1,30 zł x 0,05 = 0,07 zł

Składka ZUS 18,71% + Fundusz Pracy 2,45% = 21,16% 21,16% x 2610 = 552,28 zł: 170 godzin/miesiąc = 3,25 zł/godz.

3,25 zł x 0,42 = 1,36 zł

3,25 zł 0,283 = 0,92 zł

3,25 zł x 0,718 = 2,33 zł

3,25 zł x 0,495 = 1,61 zł

3,25 zł x 0,05 = 0,16 zł

Razem :

8,51 zł

5,73 zł

14,54 zł

10,03 zł

1,02 zł

Koszt ksero - drukarka kolorowa

1,50 zł

0,30 zł

0,50 zł

RAZEM:

10,01 zł przyjęto 10,00 zł

6,03 zł przyjęto 6,00

15,04 zł przyjęto 15,00 zł

10,03 zł przyjęto 10,00 zł

1,02 zł przyjęto 1,00

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.