artykuł nr 1

UCHWAŁA    Nr 50/VIII/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20 października 2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody o kwotę    26 500,-

-    na podstawie umowy dotacji z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól w m. Folwarki    16 000.-

-    dotacja Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru do Biblioteki Publicznej w Cieszanowie   10 500.-

§2

Zmniejszyć wydatki o kwotę   26 500.-

-  zakup usług pozostałych w dziale administracja publiczna 18 000.-

-  zmniejszenia wpłaty członkowskiej na Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej 7 000.-

-  zmniejszyć wydatki z tytułu usług w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500.-

Zwiększyć wydatki o kwotę 53 000.-

- z tytułu promocji Gminy 25 000.-   w tym na:

-  pokrycie kosztów realizacji programów promocyjnych i informacyjnych przez
„Twoje Radio Lubaczów" dotyczących Gminy Cieszanów
                                  7 000.00

-    obsługa  delegacji  zagranicznych  z  miast  partnerskich  w  ramach  współpracy 12 800.00

-    promocja Gminy w gazecie „Brusienka"                 2 000.00

-    zakup folderów reklamowych w trzech wersjach językowych                 3 200.00

 

-  remont drogi dojazdowej do pól w m. Folwarki     16 000.-

-  dotacja na zakup paliwa dla jednostki terenowej Policji w Cieszanowie 1 500.-

-  dotacja na Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie na zakup księgozbioru   10 500.-

§3

Zmiany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 1.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 50/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20 października 2005r.

Zestawienie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2005r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

 

Dochody

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

zwiększenia dochodów

600

 

 

Transport i łączność

16 000,00

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

16 000,00

 

 

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

16 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 500,00

 

92116

 

Biblioteki

10 500,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

10 500,00

Razem zwiększenie dochodów

26 500,00

 

Wydat

d

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

zmniejszenia wydatków

750

 

 

Administracja publiczna

25 000.00

 

75023

 

Urzędy gmin

18 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

7 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

Razem zmniejszenia wydat

ców

26 500,00


Wydatki

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

zwiększenia wydatków

600

 

 

Transport i łączność

16 000,00

 

60017

 

Drogi publiczne gminne

16 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

25 000.00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

25 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

 

75403

 

Jednostki terenowe Policji

1 500,00

 

 

2430

Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy

1 500,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 500,00

 

92116

 

Biblioteki

10 500,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

10 500,00

Razem zwiększenia wydatków

53 000,00

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.