artykuł nr 1

UCHWAŁA 47/VIII/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 20 października 2005 roku

w      sprawie       przyjęcia      „Programu      współpracy      gminy      Cieszanów z organizacjami biznesowymi".

Działając na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 17 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami biznesowymi", którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 47

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CIESZANÓW Z ORGANIZACJAMI BIZNESOWYMI.

Założeniem Programu współpracy gminy Cieszanów z organizacjami biznesowymi jest nawiązanie bliższych kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami oraz stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów i opinii pomiędzy sferą gospodarki i usług a samorządem i instytucjami okołobiznesowymi jak również przybliżenie różnych aspektów i zagadnień związanych z planowanymi oraz realizowanymi przedsięwzięciami na terenie miasta i gminy Cieszanów.

§ 1. Program współpracy gminy Cieszanów z organizacjami biznesowymi opiera się na czterech podstawowych zasadach:

1)                                   zasada pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom biznesowym w zakresie podstawowych informacji osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą prowadzi doradztwo i konsultacje dla prowadzących małe firmy w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i współpracy z instytucjami okołobiznesowymi,

2)                                   zasada suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;

3)                                   zasada partnerstwa - współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami biznesowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta i gminy, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje;


4) zasada efektywności - samorząd udziela pomocy organizacjom biznesowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów

§ 2. Współpraca gminy Cieszanów z organizacjami biznesowymi będzie realizowana w następujących formach:

1)             Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;

2)      Konsultowanie z organizacjami biznesowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności;

3)      Stworzenie zespołu (Rady Gospodarczej) o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji biznesowych i okołobiznesowych.

Rozdział 1

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I OPRACOWANIE PROGRAMU

§ 3.1. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów oraz Rada Gospodarcza są odpowiedzialni za realizację programu w zakresie podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami biznesowymi;

2.   Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów ds. informacji gospodarczej, rozwoju
gospodarczego i promocji gospodarczej w zakresie:

1)                 utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami biznesowymi;

2)        wprowadzenia i prawidłowego funkcjonowania współpracy samorządu z organizacjami biznesowymi;

3)        koordynowania programu współpracy.

3.   Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów przedstawia Radzie Miejskiej w Cieszanowie
coroczną informację o sposobie realizacji Programu w zakresie dotyczącym współpracy z
organizacjami biznesowymi.


Rozdział 2

INFORMOWANIE O PLANOWANYCH KIERUNKACH DZIAŁALNOŚCI I WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 4. Gmina będzie informowała organizacje biznesowe o:

1)   pracach nad projektami uchwał regulującymi zakres współpracy Gminy
z organizacjami biznesowymi;

2)   działaniach wymagających współdziałania z organizacjami biznesowymi.
§ 5. Organizacje biznesowe mogą informować o:

1)             planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach;

2)      potrzebie    współdziałania    z    samorządem    gminy    w    ich    realizacji.

Rozdział 3 INNE FORMY WSPÓŁPRACY

§ 6. Do innych form współpracy należeć będzie:

1)             pomoc w organizacji spotkań i szkoleń typu non-profit,

2)      współorganizowanie szkoleń dla organizacji biznesowych.

Rozdział 4 MONITORING

§ 7. Program współpracy gminy Cieszanów z organizacjami biznesowymi podlega monitorowaniu oraz ocenie publicznej poprzez prezentowanie podejmowanych działań w mediach i na spotkaniach z mieszkańcami.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.