artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 42/VII/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 14 września 2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§   1

Zwiększyć dochody o kwotę    25 000,00

- z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania
„Pielęgnacja i konserwacja drzew oraz rewaloryzacja części zabytkowej parku
podworskiego w Nowym Siole, gmina Cieszanów „

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 13 875 096,51

§ 2

Zmniejszyć wydatki o kwotę 322 316,47

- na zadaniu „Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki ściekowej w obrębie
aglomeracji Cieszanów" 322 316,47

Zwiększyć wydatki o kwotę 347 316,47 z tytułu:

-  zakupu samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy    29 400.00

-  zakupu samochodu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie 85 000,00 -1 etap zadania ,. Pielęgnacja i konserwacja drzew oraz rewaloryzacja części

zabytkowej parku podworskiego w Nowym Siole, gmina Cieszanów" 25 000.00

-  wykonania nawierzchni asfaltowych na drogach i placach gminnych 131 916.47

-  remontu drogi transportu rolnego w Folwarkach   40 000.00

-  remontu sześciu przystanków PKS    36 000.00

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 13 274 285,51

§ 3

Zmiany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Zestawienie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2005r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota zwiększenia

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25 000,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

25 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne

85 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

85 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

85 000,00

852

 

 

Opieka społeczna

29 400,00

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

29 400,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

29 400,00

600

 

 

Transport i łączność

207 916,47

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

171 916,47

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

171 916,47

 

60095

 

Pozostała działalność

36 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36 000,00

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

347 316,47

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota zmniejszenia

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

322 316,47

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

322 316,47

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

322 316,47

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

322 316,47