artykuł nr 1

uchwała  41/VII/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 14 września 2005r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja"

Działając na podstawie art.. 110 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15. poz. 148 ze zm./ i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

Zmienia     się     zakres     wykonywania     wieloletniego     programu     inwestycyjnego p.n. „Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej  i rekreacja", w tym na zadaniu : - Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji

Cieszanów a/ zmniejsza się zakres wykonania zadania oraz limit wydatków w roku 2005 o kwotę

442 316.47 b/zwiększa się zakres wykonania zadania oraz limit wydatków w roku 2007 o kwotę

442 316.47 '

Szczegółowy wykaz limitów wydatków na wieloletni program p.n. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja „ po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 1  do niniejszej Uchwały

§2

Pozostałe zapisy Uchwały Rady Miejskiej Nr 29/IW2005 z dnia 25 maja 2005r. pozostają bez zmian

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY pn. „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  I REKREACJA

1. Cel programu: poprawa warunków sanitarnych gminy, uzbrojenie terenów inwestycyjnych i podniesienie atrakcyjności gminy oraz. stworzenie bazy turystycznej

2.    Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie.

3.    Okres realizacji programu: 2005 - 2007.

4.    Nakłady finansowe ogółem:  12.040.000 zł.

5.    Wydatki na lata 2005 - 2007: 12.040.000 zl.


Załącznik Nr I


 

<>

 

 

<>

 

<>

 

 

<>

 

<>

 

<>

 

Zadania objęte programem

Nakłady

 

Wysokość wydatków w latach w zloty

eh

 

 

Okres

2005 i

2006 r

2007 r.

 

 

Planowane

Planowane

 

Planowane

Planowane

 

finansowe

 

 

dofinansowanie

dofinansowanie

 

dofinansowanie

dofinansowanie

realizacji

 

w złotych

 

Środki własne

/(■ środków

ze środków

Środki własne

ze środków

ze środków

 

 

Środki własne

zapewnione

budżetu państwa

UE lub

zapewnione w

budżetu państwa

UElub

 

 

 

zapewnione

w uchwale

za roboty

Mechanizmu

uchwale

za roboty

Mechanizmu

 

 

 

w uchwale

wydatków

wykonane

rinansowego

wydatków

wykonane

Finansowego

 

 

 

budżetowej

inwestycyjnych

w 2005 i 2006 roku

LOG oraz NMF-

inwestycyjnych

w 2006 i 2007 roku

EOG oraz NMF

 

1

2

3

4

'.,

(i

7

8

9

10

1) Kompleksowe rozwiązanie gospodarki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres prac obejmuje:

11450000,00

157683,53

1328220,00

614540,00

3687240,00

2081396,47

511560,00

3069360,00

 

a) rozbudowa oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Cieszanowie,

1860000,00

27083,53

432385,00

200000,00

1200531,4/

 

 

 

 

b) budowa kanalizacji w miejscowościach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kowalówka, Żuków. Nowy Lubliniec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiedle Nowy Lubliniec. Stary Lubliniec.

 

 

 

 

 

 

 

 

od III kw

Osiedle Stary Lubliniec wraz z doprowa -

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 r.

dzeniem kolektorem tłocznym ścieków

 

 

 

 

 

 

 

 

do IV kw.

do oczyszczalnii w Cieszanowie.

4950000.00

60600,00

610835,00

414540,00

2486708,53

505802,47

124624,00

746890,00

2007 r.

c) dokończenie kanalizacji miasta Cieszanów.

2140000,00

 

 

 

 

786878.00

193242,00

1159880,00

 

d) budowa rurociągu tłocznego Niemstów -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieszanów

390000,00

 

 

 

 

143403,00

35217,00

211380,00

 

e) budowa rurociągu tłocznego Chotylub -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe Sioło.

380000,00

 

 

 

 

139726,00

34314,00

205960,00

 

f) budowa rurociągu tłocznego Nowe Sioło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś i Osiedle - Cieszanów,

320000,00

 

 

 

 

117664,00

28896,00

173440,00

 

f) budowa kanalizacji na terenie wsi Folwarki

430000,00

 

 

 

 

158111.00

38829,00

233060,00

 

f) budowa kolektora tłocznego Dachnów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Załuże,

320000,00

60000,00

260000,00

 

 

 

 

 

 

g) budowa 40 szt, oczyszczalni przydomowych

660000,00

10000,00

25000,00

 

 

229812,00

5643800

338750,00

 

RAZEM

11450000,00

157683,53

5630000,00

5662316,47

sfi   I


<>

 

 

<>

 

<>

 

 

<>

 

<>

 

Zadania objęte programem

Nakłady finansowe w złotych

Wysokość wydatków w latach w złotych

Okres realizacji

2005 r

2006 r.

2007 r.

Środki wtasne

zapewnione

w uchwale

budżetowej

Środki wtasne

zapewnione

w uchwale

wydatków

inwestycyjnych

Planowane dofinansowanie

ze środków

budżetu państwa

za roboty

wykonane

w 2005 i 2006 roku

Planowane

dofinansowanie

ze środków

UElub

Mechanizmu

Finansowego

EOG oraz NMF

Środki wtasne

zapewnione w

uchwale

wydatków

inwestycyjnych

Planowane dofinansowanie

ze środków

budżetu państwa

za roboty

wykonane

w 2006 i 2007 roku

Planowane

dofinansowanie

ze środków

UElub

Mechanizmu

Finansowego

EOG oraz NMF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2) Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji wraz z przebudową oświetlenia parkowego

590000,00

120000,00

185000,00

 

285000,00

 

 

 

od IV kw 2005 r

do IV kw 2006r.

Razem

590000,00

120000,00

470000,00

 

Ogółem

12040000,00

277683,53

6100000,00

5662316,47

 


Ojaśnienia skrutów:

UE - Unia Europejska

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy

NMF - Norweski Mechanizm Finansowy