artykuł nr 1

Uchwała Nr 38/VI/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia kodeksu etycznego Radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )


 

 

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje :

                                                          § 1

Uchwala się kodeks etyczny Radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi wr życie z dniem podjęcia