artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 35/VI/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały z 28 kwietnia 2005 r. Nr 19/III/2I005 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 uchwały Nr 83/XII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innycn składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Działając na podstawie art. 30 ust. ó i ust. 6a. i art. 5- ust. 3 i " oraz art.91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr '. 13. ooz. '. i '.2 ze zm. ) art. 14 ustawy z dnia i 5 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz : zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2004 r. nr 96. poz. 959), w związku art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Dr. I', nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 '. maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. Nr 39, poz. 455 z '. ~ maja 2000 r. ze zm. ).

Uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale z 28 kwietnia 2005 r. Nr 19/111/23005 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 uchwały Nr 83/XII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania : wypłacania wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 skreśla się pkt. 3

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie i4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.