artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 33/VI/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 sierpnia 2005

w sprawie: określenia wysokości opłat za świadczone usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszanowie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie i w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nowym Lublińcu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu.

Na podstawie art.  18 ust.  1  i 2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0  samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) w związku
z art. 71 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 wrze
śnia 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2004r Nr 256, poz. 2572, z p
óźn.zm) oraz art. 67 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzaj
ów i szczegółowych
zasad dzia
łania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
plac
ówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich
dzieci w tych plac
ówkach (Dz.U. Nr 52, poz. 467)

Rada Miejska w Cieszanowie, uchwala co następuje:

§1-

Ustala się następujące stawki odpłatności: 1.  za miejsce noclegowe

-  młodzież szkolna . studencka, opiekunowie zorganizowanych grup młodzieżowych

1 kategoria (pokoje 1-4 osobowe i - 10 zł/doba

II  kategoria (pokoje 5-8 osobowe)-   8 zł/d o ca

III   kategoria (pokoje wieloosobowe) - 6 zł/dcca

-     pozostałe osoby

I   kategoria (pokoje 1-4 osobowe)- 12 zł/doba

II     kategoria (pokoje 5-8 osobowe)-   10 zł/doba

III   kategoria (pokoje wieloosobowe) - 8 zł/doba

2. za korzystanie z pomieszczeń schroniska w ciągu dnia - 25% stawki.

§2.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz cudzoziemcy -członkowie Międzynarodowej Federacji Schronisk (IYHF) posiadający ważną legitymację członkowską korzystają z 25% zniżki w opłatach za noclegi.


§3.

Dla grup zorganizowanych kierownik Schroniska może zastosować zniżkę do 30% w zależności od wielkości grupy.


§4.


 


Odpłatność za inne niż wymienione w §1, §2, §3, usługi i świadczenia schroniska ustalają kierownicy schronisk bądź dyrektorzy szkół przy których zorganizowano schroniska.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.09.2005 r.