artykuł nr 1


                                                                 UCHWAŁA Nr 29/IV/2005

                                    Rady Miejskiej w Cieszanowie

                                           z dnia 25 maja 2005r.


w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja"


Działając na podstawie art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15, poz. 148 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§1

1. Zmniejsza się zakres wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n.

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja" o kwotę  10 001 993 zł
w tym o zadanie:

-  Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla wsi
Nowy Lubliniec , wartość                                                                             4 284 629 zł

-  Budowa kanalizacji dla wsi Stary Lubliniec wraz z osiedlem, Żuków
Kowalówka,   wartość                                                                                    4 257 364 zł

-  Włączenie istniejącej oczyszczalni ścieków z terenu Osiedle Nowe
Sioło do oczyszczalni w Cieszanowie, wartość                                              120 000 zł

-  Budowa kanalizacji w Cieszanowie na ulicy Mickiewicza, wartość    1 100 000 zł

-  Budowa kolektora i przepompowni w Dachnowie, wartość              140 000 zł

-  Rekultywacja terenów po wysypiskach śmieci - Nowy Lubliniec-
Cieszanów                                                                                                   100 000 zł

2. Zwiększa się zakres wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n.

„Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej i rekreacja „ o:

a) realizację zadania - „Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia

współczesnych funkcji wraz z przebudową oświetlenia parkowego", którego okres realizacji ustala się na lata 2005 - 2006, nakłady finansowe na kwotę 590 000zł,

 - limit wydatków wynosi: w roku 2005     -    120 000zł

                                                w roku 2006     -     470 000zł

b). realizację zadania - „ Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w obrębie

aglomeracji Cieszanów o łącznych nakładach 11 450 000zł, okresie realizacji w latach 2005 - 2007 obejmujące:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cieszanowie,                  - wartość           1 860 000zł

- budowę kanalizacji w miejscowościach: Kowalówka, Żuków,
Nowy Lubliniec, Osiedle Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec,
Osiedle Stary Lubliniec wraz z doprowadzeniem kolektorem

tłocznym ścieków do oczyszczalni w Cieszanowie         - wartość        4 950 OOOzł


-  dokończenie kanalizacji miasta Cieszanowa

-  budowa rurociągu tłocznego Niemstów - Cieszanów

-  budowa rurociągu tłocznego Chotylub - Nowe Sioło

-  budowa rurociągu tłocznego Nowe Sioło Wieś
i Osiedle  - Cieszanów

-  budowa kanalizacji na terenie wsi Folwarki

-  budowa kolektora tłocznego Dachnów - Załuże

- budowa 40 szt. oczyszczalni przydomowych
Limity wydatków wynoszą:

w roku   2005       -    600 OOOzł

2006               - 5 630 OOOzł

2007               - 5 220 OOOzł

c). wykaz limitów wydatków na wieloletni program p.n. wodno-ściekowej i rekreacja „ po dokonanych zmianach mniejszej Uchwały.


 

wartość

2 140

OOOzł

wartość

390

OOOzł

wartość

380

OOOzł

wartość

320

OOOzł

wartość

430

OOOzł

 wartość

320

OOOzł

-wartość

660

OOOzł

„Porządkowanie gospodarki stanowi załącznik Nr 1 do


§2

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr^// zdnia25.05.2005r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI  PROGRAM INWESTYCYJNY pn. „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKREACJA"

1. Cel programu: poprawa warunków sanitarnych gminy, uzbrojenie terenów inwestycyjnych
i podniesienie atrakcyjności gminy oraz stworzenie bazy turystycznej.

2.      Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie.

3.      Okres realizacji programu: 2005 - 2007.

4.      Nakłady finansowe ogółem:  12.040.000 zł.

5.      Wydatki na lata 2005 - 2007: 12.040.000 zł.

 

 

 

Zadania objęte programem

Nakłady finansowe w złotych

Wysokość wydatków w latach w złotych

Okres realizacji

2005

2006

2007

1

2

4

5

6

7

1) Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów Zakres prac obejmuje: a) rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cieszanowie, b) budowę kanalizacji w miejscowościach: Kowa-lówka, Żuków, Nowy Lubliniec, Osiedle Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, osiedle Stary Lubliniec wraz z doprowadzeniem kolektorem tłocznym ścieków do oczyszczalni w Cieszanowie, c) dokończenie kanalizacji miasta Cieszanów, d) budowa rurociągu tłocznego Niemstów -Cieszanów, e) budowa rurociągu tłocznego Chotylub - Nowe Sioło, f) budowa rurociągu tłocznego Nowe Sioło Wieś i Osiedle - Cieszanów, g) budowa kanalizacji na terenie wsi Folwarki, h) budowa kolektora tłocznego Dachnów - Załuże, i) budowa 40 szt. oczyszczalni przydomowych.

11 450 000

w tym:

a) 1 860 000 b) 4 950 000

c)2 140 000 d)    390 000

e)    380 000 0     320 000

g)    430 000 h)    320 000 i)     660 000

600 000 zł, w tym: - środki własne zapewnione w uchwale budżetowej na 2005 rok w kwocie 600 000 zl

5 630 000 zł, w tym: środki własne ujęte w planie przychodów Gminy Cieszanów: - planowana dofinansowa­nie ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR za roboty wyko­nane w 2005 i 2006 roku w kwocie 3 687 240 - planowana dofinansowa­nie ze środków budżetu państwa za roboty wyko­nane w 2005 i 2006 roku w kwocie 614 540 - środki własne zapewnio­ne w uchwale wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 328 220 zł.

5 220 000 zł, w tym: środki własne ujęte w planie przychodów Gminy Cieszanów: - planowana dofinansowa­nie ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR za roboty wyko­nane w 2007 roku w kwocie 3 069 360 - planowana dofinansowa­nie ze środków budżetu państwa za roboty wyko­nane w 2005 i 2006 roku w kwocie 511 560 - środki własne zapewnio­ne w uchwale wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 639 080 zł.

od III kwartał 2005 r.

do IV kwartał 2007 r.


1

2

4

5

6

7

2) Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia

590 000

Realizacja I etapu.

Realizacja 11 i III etapu.

 

Projekt będzie

współczesnych funkcji wraz z przebudową

 

120 000,00 zł

470 000 zl

 

realizowany

oświetlenia parkowego

 

w tym:

w tym:

 

od IV

 

 

1. Środki własne

1. Środki własne ujęte w

 

kwartału 2005

 

 

zapewnione w

planie przychodów

 

roku do IV

 

 

uchwale

Gminy Cieszanów

 

kwartału roku

 

 

budżetowej na rok

• 1 85 000 zl zapewnione

 

2006

 

 

2005 w pozycji:...

w uchwale wydatków

 

 

 

 

W kwocie 120 000

inwestycyjnych

 

 

 

 

• 285 000 zl

 

 

 

 

• Planowany

Refundacja ze środków

 

 

 

 

udział środków

SPORiMSŻ oraz ROW

 

 

 

 

EUdo

za:

 

 

 

 

refundacji

- Etap I inwestycji

 

 

 

 

79 000 zł  '    

realizowany w 2005 roku

 

 

 

 

w kwocie 79 000 zl

 

 

 

 

 

- Etap II etap

 

 

 

 

 

realizowany w II

 

 

 

 

 

kwartale 2006.

 

 

 

 

 

206 000 zł.

 

 

 

 

 

S Planowany udział

 

 

 

 

 

środków za SPORiMSŻ

 

 

 

 

 

oraz ROW z II etap w

 

 

 

 

 

kwocie 206 000 zł do

 

 

 

 

 

refundacji w III kwartale

 

 

 

 

 

2006 oraz za III etap w

 

 

 

 

 

kwocie

 

 

 

 

 

101 000 zł realizowany

 

 

 

 

 

w III i IV kwartale 2006

 

 

 

 

 

roku, do refundacji w

 

 

 

 

 

2007 r.

 

 

Razem

12 040 000

720 000

6 100 000

5 220 000