artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 28/IV/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 25 maja 2005r.

w sprawie wstrzymania wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego

p.n. „Drogi gminne"

Działając na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§1

Począwszy od 2005 roku wstrzymuje się wykonanie wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Drogi gminne" obejmującego następujące zadania:

-  Modernizację drogi gminnej Gorajec - przez wieś,    wartość    800 000zł

-  Modernizację drogi gminnej Doliny - przez wieś,     wartość    600 000zł

-  Modernizację drogi gminnej w Starym Lublińcu,       wartość     75 000zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.