artykuł nr 1


                                          Uchwała Nr 24/III/2005

                           Rady Miejskiej w Cieszanowie

                       z dnia 28 kwietnia 2005 r.


w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszanów, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 28 ust.l, ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§1

1.  Ustala się    ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Cieszanów, uczestniczących w działaniach ratowniczych w wysokości
13 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

2.             Ustala się    ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z    terenu    gminy    Cieszanów,    uczestniczących    w    szkoleniach    pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w wysokości 6 zł za każdą godzinę
udziału w szkoleniu pożarniczym.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Traci moc uchwała Nr 15/11/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszanów, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2005 r. i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń.