artykuł nr 1


                                          UCHWAŁA  NR 23/III/2005

                                      Rady Miejskiej w Cieszanowie

                                       z dnia   28 kwietnia   2005 r.


w sprawie   powołania Sekretarza Miasta i Gminy Cieszanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia

§  1

Powołać    Panią     mgr    Barbarę    Broź      na    Sekretarza Miasta i Gminy Cieszanów .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .