artykuł nr 1


                                                             UCHWAŁA    NR 21/III/2005


Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia   28 kwietnia   2005 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia

§ 1

Odwołać   Panią    Ewę   Szabatowską z   funkcji   Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 4

Traci moc uchwała Nr 27/VIII/1994 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 sierpnia  1994 r. w sprawie powołania Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów.