artykuł nr 1


Uchwała Nr 20/III/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 kwietnia 2005 r.


w sprawie uznania obszarów nadleśnictwa Narol za użytki ekologiczne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 8 i art. 42,44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm./ oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się indywidualną ochronę w formie użytków ekologicznych na niżej wymienionych gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Narol:


1.   Lubliniec:

-  oddz. 1 h   -

-  oddz. 3d    -

-  oddz. lii  
-oddz. 38 h -

-  oddz. 59 b -

-  oddz. 111 i

Razem:     - pow. 7,11 ha

pow. 0,70 ha, Nr dz. 1063, PIASKI pow. 0,93 ha, Nr dz. 1040, WIROWA pow. 0,53 ha, Nr dz. 1020/12, KOMAŃ pow. 2,07 ha, Nr dz. 1060/2, KOMAŃ pow. 2,35 ha, Nr dz. 1076, KOMAŃ pow. 0,53 ha, Nr dz. 1120, RUBACHÓWKA


2.    Gorajec:

-  oddz. 221 h - pow. 1,70 ha, Nr dz. 544, SIGŁA

-  oddz. 222 g - pow. 1,39 ha, Nr dz. 545, SIGŁA

-  oddz. 223 j   - pow. 2,22 ha, Nr dz. 546, SIGŁA

-  oddz. 243 f - pow. 0,34 ha, Nr dz. 558/1, BRZOZOWE OCZKO

każeni:        - pow. 5,65 ha

3.    Chotylub:

-  oddz. 247 h - pow. 0,15 ha, Nr dz. 4510, ZA STAWAMI

-  oddz. 251 f - pow. 0,91 ha, Nr dz. 974, STAWKI

-  oddz. 254 g - pow. 0,08 ha, Nr dz. 978/2, PAŚNIK LESZCZYNY

-  oddz. 268 k - pow. 0,86 ha, Nr dz. 980, PIASKOWNIA NA DWORKU

-  oddz. 272 h  - pow. 4,55 ha, Nr dz. 986, ZA ZŁAMANĄ WIEŻĄ

-  oddz. 273 f - pow. 0,57 ha, Nr dz. 988/2, ZA ZŁAMANĄ WIEŻĄ

-  oddz. 276 g   - pow. 0,43 ha, Nr dz. 993, PRZY DĘBIE NA DWORKU

-  oddz. 277 b   - pow. 1,81 ha, Nr dz. 4516, NAPRZECIW DWORKA

-  oddz. 282 1    - pow. 1,24 ha, Nr dz. 998, NA GWOŹDZIU

-  oddz. 282Aa - pow. 0,32 ha, Nr dz. 858, ŚWINIORYJE

-  oddz. 288 a   - pow. 1,59 ha, Nr dz. 1485, STAWEK

-  oddz. 298 b - pow. 1,02 ha, Nr dz. 1494/2, SAJGON

Razem     - pow. 13,53 ha Łączna powierzchnia ww. gruntów wynosi 26,29 ha.


Ww. użytki są niezwykle cenne z uwagi na ornitofaunę, obejmują teren płaski o słabym odpływie, porośnięty roślinnością bagienną i drzewami o niskim przyroście, stanowią miejsce rozrodu i bytowania licznych gatunków zwierząt i ptaków.

W stosunku do użytków ekologicznych wymienionych w § 1 zabrania się:

1.  Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2.             Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3.             Uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4.             Dokonywania  zmian  stosunków wodnych, jeżeli  zmiany te nie  służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5.             Likwidowania,  zasypywania  i  przekształcania  naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno - błotnych,

6.             Zmiany sposobu użytkowania ziemi,

7.             Wydobywania do celów gospodarczych skał,  w tym torfu oraz skamieniałości,
kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów,

8.             Umyślnego   zabijania   dziko   występujących   zwierząt,   niszczenia   nor,   legowisk
zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną. Leśną, rybacką i
łowiecką,

9.             Zbioru,    niszczenia,    uszkadzania    roślin    i    grzybów   na   obszarach   użytków
ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i
grzybów chronionych,

10.      Umieszczania tablic reklamowych.

§3

Tereny chronione winny być oznakowane przez Nadleśnictwo Narol tablicami informacyjnymi, łącznie z wyznaczeniem i oznakowaniem w terenie w sposób czytelny granic terenów chronionych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.