artykuł nr 1


UCHWAŁA Nr 19/III/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 kwietnia 2005 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr I uchwały Nr 83/XII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat. motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zm.) art. 14 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2004 r. nr 96, poz. 959), w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. Nr 39, poz. 455 z 17 maja 2000 r. ze zm. ).

Uchwala się, co następuje:

§1

W załączniku Nr 1 uchwały Nr 83/XII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny . Dodatek motywacyjny przyznaje się na okresy wrzesień -grudzień i styczeń - sierpień".


2)   w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy."

3)   w § 22 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową."

4)   w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„I. W budżecie Miasta i Gminy Cieszanów tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:

1.  20 % przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

2.         80% przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.