artykuł nr 1


UCHWAŁA Nr 18/II/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 kwietnia 2005 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 1/1/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 1A/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 marca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

§1

Nadaje się nową treść § 9 ust. 1 który otrzymuje brzmienie: „Wnioski o stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. uprawnieni mogą składać do dnia 31 stycznia 2005 r.

§2

W § 6 dodaje się ust. 9, ust. 10, ust.l 1, ust. 12, ust. 13, ust. 14, ust. 15, ust. 16, ust. 17, ust. 18, ust. 19. ust. 20 w brzmieniu jak poniżej:

9.    Do wniosku dołącza się:

- zaświadczenia o wysokości dochodów, przy czym gdy rodzina ucznia korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o dochodach
przedkłada zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej,

- poświadczenie miejsca zamieszkania rodziny ucznia, z biura ewidencji
ludności Urzędu Miasta Gminy,

- oświadczenie o braku innych dochodów.

10.  Wniesienie wniosku oraz uzyskanie dokumentów, o których mowa w ust. 4, zgodnie
z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.), nie podlega opłacie skarbowej.

11.    W decyzji administracyjnej  określa się miesięczną wysokość stypendium szkolnego,
jego formy oraz okres, na który stypendium jest przyznane, kierując się sytuacją
dochodową ucznia i jego rodziny oraz okolicznościami określonymi w art. 90 d ust. 1
ustawy o systemie oświaty.

12.    Decyzja powinna zawierać pouczenie o  obowiązku poinformowania Burmistrza
Miasta i Gminy Cieszanów o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania
stypendium szkolnego.


13.          Od decyzji o przyznaniu stypendium w określonej wysokości lub odmowy jego
przyznania, a także od wstrzymania i cofnięcia stypendium służy stronie odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.

14.          Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 3 ust. 2 regulaminu
udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów.

15.          Refundacji dokonuje się w ratach miesięcznych lub jednorazowo po zakończeniu
semestru   na   podstawie   przedłożonych   imiennych   dokumentów:   faktur   VAT,
rachunków,   biletów  na  przejazd   środkami   komunikacji   publicznej   lub   innych
dowodów poniesienia kosztów.

16.   Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach o których mowa w ust. 15
zostanie dokonana, jeżeli spełniają one następujące warunki:

a)    dotyczą okresu na jaki przyznane jest stypendium,

b)    są zgodne z formami określonymi w decyzji o której mowa w § 6 ust. 2,

c)    ceny przedstawione w dokumentach o których mowa w ust. 15 są racjonalne
(nie są rażąco zawyżone) .

 

17.           Refundacji,   o  której   mowa w ust.   14  dokonuje  się  do  wysokości  stypendium
szkolnego określonego w decyzji o której mowa w § 6 ust. 1.

18.           Wypłaty z tytułu udzielonego stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego realizowane
będą w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia, słuchacza odpowiednio:

a), przelewem na rachunek bankowy rodzica, prawnego opiekuna ucznia lub na

rachunek bankowy pełnoletniego ucznia, słuchacza, b). gotówką w oparciu o czek w Oddziale Banku Spółdzielczego w Cieszanowie

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

19.           Stypendium  szkolne przyznane w formie  świadczenia pieniężnego  wypłaca  się
w dwóch transzach, pierwsza - do końca kwietnia, za okres od stycznia do czerwca,
a druga do końca października, za okres od września do grudnia w sposób określony
w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

20.           W przypadku ucznia lub słuchacza kolegium kończącego naukę, ostatnie stypendium
wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył naukę.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§4

1.  Uchwała     podlega     opublikowaniu     w     Dzienniku     Urzędowym     Województwa
Podkarpackiego      i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała
obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

2.              Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
Urzędu i w placówkach oświatowych gminy.