artykuł nr 1

                                                Uchwała Nr 15/II/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 marca 2005 r.


w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszanów, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 28 ust. 1, ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§1

Ustala się    ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

z terenu gminy Cieszanów, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń.