artykuł nr 1

                                                               

                                               UCHWALA NR 14/II/2005   

                                       RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 31 marca 2005 r.

 

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Cieszanów

Działając na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841)

§1

Zaopiniować pozytywnie propozycję planu aglomeracji Cieszanów obejmującej miejscowości: miasto Cieszanów, Stary Lubliniec, Stary Lubliniec Osiedle (były PGR), Nowy Lubliniec, Nowy Lubliniec Osiedle (były PGR), Żuków z przysiółkiem Kosobudy, Kowalówka, Niemstów, Folwarki, Chotylub z osiedlem (były PGR), Nowe Sioło, Nowe Sioło Osiedle (były PGR).

§2

Dane odnośnie aglomeracji zawierają: część opisowa i graficzna stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty to jest na tablicy ogłoszeń.


Część opisowa

1.  Aglomeracja Cieszanów

2.            Aglomeracja obejmuje  miejscowości:  miasto  Cieszanów,   Stary  Lubliniec,  Stary
Lubliniec Osiedle (były PGR), Nowy Lubliniec, Nowy Lubliniec Osiedle (były PGR),
Żuków z przysiółkiem Kosobudy,     Kowalówka, Niemstów, Folwarki,  Chotylub
z osiedlem (były PGR), Nowe Sioło, Nowe Sioło Osiedle (były PGR).

3.            Długość sieci kanalizacyjnej łącznie    - 73,0 km

 

a)       istniejącej                                             - 24,6 km

b)      projektowanej                                     - 48,4 km

4.   Rodzaj istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej

a)      grawitacyjna     - tak

b)     ciśnieniowa      - nie

c)      inna                     - nie

 

5.            Liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizację i oczyszczalnię ścieków na
terenie aglomeracji 6181 osób

6.            Maksymalna dobowa liczba turystów obsługiwanych przez kanalizację na terenie
aglomeracji 2840 osób

7.            Średniodobowa   ilość   ścieków   komunalnych   powstających   na   terenie   gminy
Cieszanów 625 m3/d.

8.            Skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Cieszanów (stężenie
w mgl/1 we wskaźnikach):

BZT5                      - 294

ChZT                     - 345

Zawiesina ogólna     - 295

Azot ogólny            -    46

Fosfor ogólny         -    10

9.   Ilość i skład ścieków przemysłowych oraz dane o zakładach przemysłowych, których
podłączenie do kanalizacji jest planowane na obszarze aglomeracji Cieszanów, wg
schematu :

a)      nazwa zakładu i rodzaj produkcji -   nie dotyczy

b)     rodzaj, dobowa ilość oraz skład ścieków - nie dotyczy

c)      włączony do kanalizacji/ planowany do włączenia do kanalizacji - nie dotyczy

10. Liczba RLM dla aglomeracji Cieszanów i jej uzasadnienie wg schematu
Liczba mieszkańców       6181 osób

Liczba turystów                  2840 osób

Liczba RLM z przemysłu - nie dotyczy

11. Wskaźnik długości sieci obliczony jako stosunek przewidywanej do obsługi przez
system  kanalizacji   zbiorczej   liczby  mieszkańców  aglomeracji   i   niezbędnej   do
realizacji   długości   sieci   kanalizacyjnej   bez   przyłączy   (łącznie   z   kolektorami


przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) wynosi 123,5 osoby, przy uwzględnieniu turystów.

W sołectwach Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Żuków i Kowalówka wskaźnik ten jest niski, ze względu mało zwartą zabudowę i niewielką liczbę mieszkańców.

Równocześnie informujemy, że 60 % terenu aglomeracji objęta jest ochroną przyrody w formie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.

Z tych względów teren ten jest atrakcyjny turystycznie. W obrębie aglomeracji znajdują się zabytki z zakresu dziedzictwa kulturowego (obiekty sakralne, dwory z elementami fortyfikacji ziemnej, miejsca pamięci narodowej, zabytkowe cmentarze wyznaniowe oraz inne obiekty).

Na terenie aglomeracji są odpowiednie warunki do turystyki wodnej (zalew w obrębie Starego Lublińca, kąpielisko w budowie na terenie Nowego Sioła).

12. We wrześniu 2004 r. złożono 2   wnioski o ujęcie Aglomeracji Cieszanów  i Nowy Lubliniec w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W styczniu 2005 r. po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy aglomeracji i uwzględnieniu warunków ekonomicznych oraz technicznych, mając również na względzie   potrzebę   ochrony   obszaru   chronionego   krajobrazu,   podjęto   decyzję

0   rezygnacji  z  Aglomeracji  Nowy  Lubliniec   i  włączeniu  obszaru  objętego jej
zasięgiem do Aglomeracji Cieszanów.

W związku z powyższym zakłada się, że przepustowość oczyszczalni ścieków w Cieszanowie, po rozbudowie wyniesie około 750 m3.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z tworzeniem Aglomeracji Cieszanów zostaną zlikwidowane małe oczyszczalnie w n/w miejscowościach o następujących przepustowościach :

- Chotylub - 42 m3/d

- Nowe Sioło wieś - 100m3/d

- Nowe Sioło Os. - 100 m3/d

- Niemstów - 70 m3/d

- Stary Lubliniec Os. 50 m3/d

Powyższe oczyszczalnie ze względu na przestarzałe technologie i długi okres ich eksploatacji wymagają gruntownych modernizacji.

Po uwzględnieniu powyższych argumentów uznano, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie w pierwszej kolejności budowa kanalizacji dla terenów jeszcze nie skanalizowanych, a następnie sukcesywna likwidacja istniejących oczyszczalni

1   włączanie   poszczególnych   skanalizowanych   miejscowości   do   rozbudowanej
i zmodernizowanej oczyszczalni w Cieszanowie.

Materiały dotyczące Aglomeracji po zmianach w formie jaką obecnie przedkładamy w dniu 21.01.2005 r. przesłano P. prof. Pawłowi Błaszczyk - Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, który zaopiniował pozytywnie zmiany dotyczące aglomeracji.

Wobec powyższego w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie zostały jeszcze wprowadzone zmiany.