artykuł nr 1

UCHWALA Nr 1/I/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 4 marca 2005r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) , art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§1

1.  Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2.             Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3.             Pomoc materialna przysługuje:

 

1)            uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2)            wychowankom   publicznych   i   niepublicznych   ośrodków   umożliwiających   dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie
oświaty,   a także  dzieciom  i  młodzieży  upośledzonym  umysłowo  ze  sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki -
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.   Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługują również:

1)         uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

2)         słuchaczom   niepublicznych   kolegiów   nauczycielskich   i   nauczycielskich   kolegiów
języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia.

§2

1.  Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2.              Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 

1)                  stypendium szkolne;

2)                  zasiłek szkolny.


3.   Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1)                   stypendium za wyniki w nauce,

2)         stypendium za osiągnięcia sportowe.

4.   Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym
i motywacyjnym.

§3

1.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak   umiejętności   wypełniania   funkcji   opiekuńczo-wychowawczych,    alkoholizm   lub
narkomania,   a   także   gdy   rodzina   jest   niepełna   lub   wystąpiło   zdarzenie   losowe,
z zastrzeżeniem ust. 12.

2.             Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)     całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)     pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników.

3.             Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w § 1
ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

4.             Stypendium   szkolne   może   być   udzielane   uczniom   szkół   ponadgimnazjalnych   oraz
słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

5.             Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli
Burmistrz  uzna,   że  udzielenie   stypendium  w  formach,   o   których   mowa  w  ust.   2,
a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 4,
nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3,
udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe.

6.             Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

7.             Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

8.             Miesięczna wysokość  dochodu,   o  której   mowa w ust.   7, jest  ustalana  na  zasadach
określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie
wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.

9.             Stypendium szkolne wynosi miesięcznie 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

10.      Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca
w    danym    roku    szkolnym,    a   w    przypadku    słuchaczy    kolegiów    nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na
okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

11.      Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której


mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

12.    Stypendium    szkolne    nie   przysługuje   uczniowi,    który   otrzymuje    inne    stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13.

13.    Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
może otrzymać  stypendium  szkolne w wysokości,  która łącznie  z  innym  stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.

§4

1.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2.             Zasiłek  szkolny  może być  przyznany w  formie  świadczenia pieniężnego  na  pokrycie
wydatków   związanych   z   procesem   edukacyjnym   lub   w   formie   pomocy   rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.

3.             Wysokość   zasiłku   szkolnego   nie   może   przekroczyć  jednorazowo   kwoty   stanowiącej
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

4.             O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§5

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz.

§6

1.  W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje
administracyjne.

2.             Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1)  wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio
dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków
obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa
w § 1 ust. 3 pkt 2;

2)   wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o
którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.

3.   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane
z urzędu.


4.   Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera
w szczególności:

1)              imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2)              miejsce zamieszkania ucznia;

 

3)         dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie
o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5;

4)    pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

 

5.             W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów
przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

6.             Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października
danego roku szkolnego.

7.             W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być
złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6.

8.             Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uprawniony powinien złożyć:

 

1)                  w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka, dla których siedziba znajduje się na terenie
gminy,

2)        w urzędzie gminy dla pozostałych uprawnionych.

§7

1.  Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić
Burmistrza, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2.             Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.

3.             Przepis ust.   1  stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub
ośrodka, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4.             Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.

5.             Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6.             Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się
w drodze decyzji administracyjnej.

7.             W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium
szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub
też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, Burmistrz może odstąpić od żądania takiego
zwrotu.

§8

1.  Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym
gminy.

2.             Udzielanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w:


UZASADNIENIE

Działają na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada Miejska w Cieszanowie zobowiązana jest ustalić Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w terminie do 31 marca 2005 r.

Zgodnie z art. 90 r cytowanej wyżej ustawy:

1.  Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje
dotację celową z budżetu państwa.

2.            Dotacji, o której wyżej mowa udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych, na
wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3.            Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii reprezentacji
jednostek    samorządu    terytorialnego,    określi,    w    drodze    rozporządzenia,    terminy
przekazywania dotacji celowej z budżetu państwa, gminom oraz sposób ustalania wysokości
tej dotacji, uwzględniając w szczególności:

 

1)                  wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie;

2)        liczbę dzieci w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały;

3)                  stosunek liczby osób, którym przyznano zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 36
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do liczby osób
zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały.

4.   Na finansowanie zasiłków szkolnych w danej gminie przeznacza się nie więcej niż 5 %
kwoty dotacji celowej z budżetu państwa.

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią istotną formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej. Udzielenie tych świadczeń ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Świadczenia będą kierowane do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Wyliczenie planowanych kosztów wg przepisów prawnych na dzień 28.02.2005 r. A.  Stypendium socjalne:

1.  Kwota bazowa - 316 zł - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy o pomocy społecznej

2.             Wysokość stypendium - 44.80 zł - 80% z kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej

3.             Ilość złożonych podań - 780

4.             Planowana ilość przyznanych stypendiów - 550

5.             Miesięczny koszt pomocy socjalnej - 550 x 44.80 zł= 24 640 zł

6.             Roczny koszt pomocy socjalnej - 24 640 zł x 10 miesięcy = 246 400 zł


publicznych szkołach, kolegiach nauczycielskich, nauczycielskich kolegiach języków obcych i kolegiach pracowników służb społecznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem własnym tych jednostek;

Z)    publicznych szkołach prowadzonych przez organy niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych jest zadaniem organów prowadzących te szkoły.

§9

1.  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia
30 czerwca 2005 r. uprawnieni mogą składać do dnia 31 marca 2005 r.

2.                Stypendium szkolne przyznane na wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone za
okres   od dnia 1 stycznia 2005 r.

3.                W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być
złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§10

1.    Pomoc materialna przyznana w formie pieniężnej, realizowana będzie w kasie urzędu

gminy lub przelewem na rachunek bankowy.

2.     Pomoc materialna przyznana, w innej formie niż podana w ust.  1, realizowana będzie w sposób ściśle ustalony decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§12

1.  Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia
2005 roku.

2.              Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu
i w placówkach oświatowych gminy.


B.   Zasiłek szkolny - 5 % z dotacji celowej z budżetu państwa

1.  Wysokość zasiłku - nie powinien przekraczać jednorazowo pięciokrotności kwoty, o której
mowa w art. 8   ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - tj. 280 zł

2.              Planowana roczna ilość przyznanych zasiłków - 100

3.              Średnia wysokość zasiłku - 140 zł

4.              Roczny koszt zasiłków szkolnych - 100 x 140 zł= 14 OOOzł

C.   Stypendium za wyniki w nauce:

1.    Wysokość stypendium za wyniki w nauce - nie powinien przekraczać dwukrotności kwoty,

o której mowa w art. 8   ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - tj. 112 zł, które wypłacane jest raz na okres szkolny

2.              Planowana roczna ilość przyznanych stypendiów - 100 (50 na semestr)

3.              Średnia wysokość stypendium - 112 zł

4.              Roczny koszt stypendium motywacyjnego - 100 x 112 zł= 11 200zł

D.   Stypendium za osiągnięcia sportowe

1.  Wysokość stypendium za osiągnięcia w sporcie - nie powinien przekraczać dwukrotności
kwoty,   o której mowa w art. 8   ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - tj. 112 zł, które
wypłacane jest raz na okres szkolny

2.              Planowana roczna ilość przyznanych stypendiów - 80 (40 na semestr)

3.              Średnia wysokość stypendium za osiągnięcia w sporcie - 112 zł

4.              Roczny koszt zasiłków szkolnych - 80 x 112 zł= 8 960zł

E.   Łączny koszt pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Cieszanów.

1.  Stypendium socjalne -                               246 400 zł

2.              Zasiłek szkolny -                                       14 000 zł

3.              Stypendium za wyniki w nauce -    11 200 zł

4.              Stypendium za osiągnięcia sportowe -       8 960 zł

Razem:                  280 560 zł