artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Cieszanów jako działka nr 4448/5  pow. 0,1927ha, objęta KW – w trakcie regulacji

 – działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów jako teren osadniczy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  27 marca  /poniedziałek/ 2006r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. Nr 12

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 000,00 zł / słownie: czternaście tysięcy   złotych/

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 20 marca 2006r. /włącznie/ wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej co wynosi 1 400,00 zł / słownie: jeden tysiąc czterysta złotych / w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zaoferują ceny najwyższej wadium zwraca się nie zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Gminę.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godzinach od 8 do 15-tej od poniedziałku do piątku w pokoju 12 lub tel. (0-16) 6311076 wew. 13

Upoważnioną osobą do udzielania wszelkich informacji na temat przetargu jest

Pan mgr Szymon Kuzyk.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Cieszanów 2006-02-22

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Kowalówka jako działka nr 1174  pow. 1,68ha, objęta KW –36443

 – działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów jako teren Zieleni nieurządzonej

 

Przetarg odbędzie się w dniu  27 marca  /poniedziałek/ 2006r. o godzinie 9-tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. Nr 12

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 500,00 zł / słownie: pięć tysięcy pięćset złotych/

 

Koszt dokumentacji wynosi 500.00zł /słownie: pięćset złoty/

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 20 marca 2006r. /włącznie/ wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej co wynosi 550,00 zł / słownie: pięćset pięćdziesiąt  złotych / w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zaoferują ceny najwyższej wadium zwraca się nie zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Gminę.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godzinach od 8 do 15-tej od poniedziałku do piątku w pokoju 12 lub tel. (0-16) 6311076 wew. 13

Upoważnioną osobą do udzielania wszelkich informacji na temat przetargu jest

Pan mgr Szymon Kuzyk.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Cieszanów 2006-02-22

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 235,20m2 oraz powierzchni przynależnej 83,07m2 stanowiącej piwnicę, strych, wc, wraz z udziałem 8032/10000 w gruncie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Gorajec jako działka nr 286 o pow. 0,90ha, objęta KW 38107 – działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów jako tereny osadnicze.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  22 marca /środa/ 2006r. o godzinie 9 – tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. Nr 12

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 51 300,00 zł / słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy  trzysta  złotych/

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 15 marca 2006r. /włącznie/ wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej co wynosi 5 130,00 zł / słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści złotych / w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zaoferują ceny najwyższej wadium zwraca się nie zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Gminę.

 

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godzinach od 8 do 15-tej od poniedziałku do piątku w pokoju 12 lub tel. (0-16) 6311076 wew. 13

Upoważnioną osobą do udzielania wszelkich informacji na temat przetargu jest

Pan mgr Szymon Kuzyk.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Cieszanów 2006-02-17
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, murowanym, jednopiętrowym o powierzchni ogólnej 625m2oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Stary Lubliniec  jako działka nr 320/99 o pow. 0,2806ha  objętej KW 36441 – działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cieszanów położona jest w terenach osadniczych.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca  /poniedziałek/  2006 r. o godzinie 900 – tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. Nr 12.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 520  zł / słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych./

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 6 marca 2006 r. /włącznie/ wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej co wynosi 2 152,00 zł / słownie dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa  złotych/ w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Cieszanów  nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zaoferują ceny najwyższej wadium zwraca się nie zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy , jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Gminę.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godzinach od 8 do

15-tej od poniedziałku do piątku  tel. (0-16) 6311076 wew. 13

Upoważnioną osobą do udzielania wszelkich informacji na temat przetargu jest

Pan mgr Szymon Kuzyk.

 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Cieszanów 2006-02-07
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Cieszanów jako działka nr 1753  pow. 0,0290ha, objęta KW 27979

 – działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów jako teren osadniczy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  13 marca  /poniedziałek/ 2006r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. Nr 12

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 350,00 zł / słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt   złotych/

Koszt dokumentacji wynosi 500,00 zł /słownie: pięćset  złoty/

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 6 marca 2006r. /włącznie/ wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej co wynosi 235,00 zł / słownie: dwieście  trzydzieści pięć  złotych / w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zaoferują ceny najwyższej wadium zwraca się nie zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Gminę.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godzinach od 8 do 15-tej od poniedziałku do piątku w pokoju 12 lub tel. (0-16) 6311076 wew. 13

Upoważnioną osobą do udzielania wszelkich informacji na temat przetargu jest

Pan mgr Szymon Kuzyk.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Cieszanów 2006-02-07