artykuł nr 1

Organizacja Urzędu

Urząd jest jednostką budżetową Gminy, powołaną do zapewnienia organom Gminy pomocy w wykonywaniu zadań i kompetencji.


Siedzibą Urzędu jest miejscowość Cieszanów.


Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.


Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, organizuje jego pracę przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.