artykuł nr 26

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, dwóch zapasów kablowych oraz szafy kablowo-pomiarowej na działkach nr ewid. 4244/2, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4253, 4254, 4280/2, 4301 obręb Cieszanów
artykuł nr 27

Obwieszczenie Burmistrza MiG Narol

Narol, dnia 30.11.2021 r.

  ROS.6220.10.2021

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 36 i art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku Cieszanów – gr. Województwa”.

Informuję o konieczności  przedłużenia postępowania administracyjnego do dnia 31 stycznia 2022  r.

Termin załatwienia sprawy przedłuża się ze względu na konieczność uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od organów opiniujących.

Po uzyskaniu stosownych opinii, zostaną podjęte dalsze czynności postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku Cieszanów – gr. Województwa”.

Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

Zgodnie z art. 74 ust 3 w/w ustawy jeżeli stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 KPA, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowy sposób w danej miejscowości, sposób publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin publicznego obwieszczenia uznaje się dzień 30.11.2021 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, pokój nr 12 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 37 § 1 i 2 stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym w art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie:

- BIP Narol

- tablica ogłoszeń UMiG Narol

- tablice ogłoszeń Sołectwa Płazów, Narol, Narol Wieś, Lipie, Kadłubiska

- Miasto i Gmina Cieszanów (BIP Cieszanów, tablica ogłoszeń UMiG Cieszanów, tablice ogłoszeń Sołectw: Cieszanów, Żuków, Kowalówka, Gorajec)

  1. Pełnomocnik Inwestora
  2. A/a

 

artykuł nr 28

Pismo o opinię do PGW Wody Polskie w Stalowej Woli

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 26.11.2021 r.

GPiMK 6220.9.2021

 

  Państwowe Gospodarstwo Wodne

 Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni

ul. Jagiellońska 17

37-450 Stalowa Wola

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Przedsięwzięcie to „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Lubliniec”.

Przedsięwzięcie obejmuje część działki o nr ewid.: 575/3 obręb Nowy Lubliniec, w granicach na mapie w skali 1: 2000.

Inwestorem jest ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin , działająca poprzez Pełnomocnika P. Damiana Hoffmann Solarhoff.

 

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję brak jest mpzp.

4. Kopia mapy w skali 1 : 2000 terenu realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia.

5. Liczba stron postępowania – powyżej 10.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 29

Pismo o opinię do PPIS w Lubaczowie.

Burmistrz Miasta i Gminy

  Cieszanów

Cieszanów, dnia 26.11.2021 r.

GPiMK 6220.9.2021

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Mickiewicza 45

37-600 Lubaczów

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Przedsięwzięcie to „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Lubliniec”.

Przedsięwzięcie obejmuje część działki o nr ewid.: 575/3 obręb Nowy Lubliniec, w granicach na mapie w skali 1: 2000.

Inwestorem jest ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin , działająca poprzez Pełnomocnika P. Damiana Hoffmann Solarhoff.

 

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję brak jest mpzp.

4. Kopia mapy w skali 1 : 2000 terenu realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia.

5. Liczba stron postępowania – powyżej 10.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

artykuł nr 30

Pismo o opinię do RDOŚ w Rzeszowie.

Burmistrz Miasta i Gminy

  Cieszanów

Cieszanów, dnia 26.11.2021 r.

 

GPiMK 6220.9.2021

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

Al. J. Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Przedsięwzięcie to „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Lubliniec”.

Przedsięwzięcie obejmuje część działki o nr ewid.: 575/3 obręb Nowy Lubliniec, w granicach na mapie w skali 1: 2000.

Inwestorem jest ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin , działająca poprzez Pełnomocnika P. Damiana Hoffmann Solarhoff.

 

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję brak jest mpzp.

4. Kopia mapy w skali 1 : 2000 terenu realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia.

5. Liczba stron postępowania – powyżej 10.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny