artykuł nr 1

Karta informacyjna opinii PPIS w Lubaczowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-30/21

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec na odcinku Oleszyce-Cieszanów” po uzupełnieniu KIP.

3.

Znak sprawy

PSNZ.9020.4.31.2021.KM

4.

Data wydania

27.12.2021 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, działający poprzez pełnomocnika Pana Marcina Szeremeta

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-6/21

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-6/21, P-19/21, P-21/21

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 31.12.2021 r.

 

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszanów działka nr ewid. 1827/5"
artykuł nr 3

Obwieszczenie Burmistrza MiG

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 28.12.2021 r.

GPiMK 6220.8.2021

Obwieszczenie

  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z wnioskiem ROMGOS PMB Energia Sp. z o. o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin, działającej poprzez pełnomocnika Pana Damiana Hoffmann z dnia 28.10.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów”

Burmistrz MiG Cieszanów zawiadamia strony postępowania:

  1. O wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów postanowienia z dnia 28.12.2021 r. znak: GPiMK.6220.8.2021 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  2. O wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów postanowienia z dnia 28.12.2021 r. znak: GPiMK.6220.8.2021 zawieszającego postępowanie do czasu przedłożenia raportu.
  3. O wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak: PSNZ.9020.4.38.2021.KM z dnia 07.12.2021 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.9.34.2021.BL.5 z dnia 09.12.2021 r. oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 06.12.2021 r., znak: RZ.ZZŚ.4.435.350.2021.AT.
  4. Na postanowienia i opinie nie służy zażalenie. Możliwość zaskarżenia postanowień i opinii istnieje w trybie art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w odwołaniu od decyzji. (Art.142. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji).

Z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie tj.: Kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, uzupełnieniami do Karty, postanowieniami, opiniami można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 7-15.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.

 

  B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

  mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 4

Karta informacyjna postanowienia Burmistrza MiG

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-29/21

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu sporządzenia raportu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów”.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.8.2021

4.

Data wydania

28.12.2021 r. 

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

ROMGOS PMB Energia Sp. z o. o., ul. Zaciszna 1 D, 63-200 Jarocin, reprezentowana przez P. Damiana Hoffman

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-8/21

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-8/21, P-23/21, P-24/21, P-27/21, P-28/21,

 

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej   Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 28.12.2021 r.

i Mienia Komunalnego

artykuł nr 5

Karta informacyjna postanowienia Burmistrza MiG

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-28/21

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Postanowienie Burmistrza MiG Cieszanów o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko         i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów”.

Przedsięwzięcie obejmuje część działki obręb Niemstów   o nr ewid.: 720/7, w granicach oznaczonych na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.8.2021

4.

Data wydania

28.12.2021 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz MiG Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin, reprezentowana przez pełnomocnika P. Damiana Hoffman

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-8/21

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4 Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-8/21,  P-23/21,  P-24/21, P-27/21

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 28.12.2021 r.